Legae la Dikgang

Batho ba le Bararo ba tlhokofetse morago ga go thuntshiwa kwa thaveneng kwa Mpumalanga

91

Batho ba le Bararo ba tlhokofetse morago ga gore ba thuntsiwe ke bakgothotsi kwa thaveneng nngwe kwa Dondonuld gaufi le Mayflower kwa Porofenseng ya Mpumalanga.

Go ya ka Sepodisi, tiragalo eno ke ya moso wa gompieno, 27 Phatwe 2023 ka bo ura ya bone.

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi, Brigadier Selvy Mohlala, babelaelwa ba le Bararo ba tsene mo thaveneng mme ba supa batho ka dithunya le go ba amoga ditsabone. Ba ne gape ba leka go kgothotsa morekisi madi, mme ba palelwa mme ba amoga DJ didiriswa tsa gagwe tsa go letsa mmino.

Pele ga gore ba tsamaye, ba ne ba simolola go thuntsakaka mme batho ba le supa ba itewa ke marumo a ditlhoboro.

“Batho ba le babedi ba tlhokafaletse mo lefelong la tiragalo mme a le mongwe o tlhokafaletse kwa tleleniking ya selegae. Batho ba le bane ba isitswe kwa bookelong mme ba le babedi ba bona ba ne ba ntshiwa discharge.”

Go ya ka Sepodisi, go butswe kgetse ya polao, maiteko a polao gammogo le kgothotso ya kgwebo fa morago ga tiragalo eno mme ba ikuela kwa baaging gore mongwe le mongwe yo o ka tswang a na le tshedimosetso ka babelaelwa, a ikgolaganye le Mapodisi mo nomoreng ya 08600 10111.

Comments