Legae la Dikgang

#FillUpMmabathoStadum, kgabutle ga a fete gaabo a re go tlala

112

Sekgantshwane sa mmino mo Bokone Bophirima ebile gape e le morwaa Mahikeng, Cassper Nyovest o itsisitse gore tiragatso ya gagwe ya monongwaga ya FillUp, e ya gae kwa Mahikeng.

Nyovest o itsisitse gore mabala a metshameko a Mmabatho ke ona a tlileng go amogela barati ba mmino le balatedi ba gagwe ka 03 Sedimonthole 2022.

Fa Nyovest ekabe e le motimedi kgotsa ena morwa sesinyi, nkabe re re sephaphathi o boela gae, mme jaanong ka tota ena a ntse a emeletse Porofense ya Bokone Bophirima le Mahikeng ka bokgabane, gongwe go maleba gore re re ke moenyana pele yo o fetogileng lebone la bagaabo, fa re gopola gape gore gaabo motho go thebe phatswa ebile kgabutle ga a fete gaabo a re go tlala.

Fa motho o gopola tiragatso ya gagwe ya 2019 kwa mabaleng a Royal Bafokeng, ka mokgwa yo a neng a gopola baopedi ba mmino wa Motswako bao le bona ba fatlhositsweng ke dithole tsa mebila ya Mahikeng, ga go makatse tota fa motho o ka nagana gore ba bangwe ba bona e tlile go nna badiragatsi kwa FillUpMmabathoStadium.

Tsholofelo e nngwe gape ke gore jaaka go diragetse kwa Royal Bafokeng, barati ba ga Nyovest ba tlile go bona gape bontle le matshetshe a tiragatso ya mmino wa Setswana ka sengwe sa ditlhopha tsa mmino wa setso tsa mo gae.

Nyovest yo o sa ikobonyeng ka go lekeletsa mefuta e e farologaneng ya mmino ebile a se lefufa go dira mmogo le baopedi ba bangwe, o tlhalositse gore mabala a metshameko a Mmabatho a gaufi thata le kwa ga nkokoagwe ko a fatlhogetseng gona.

Nyovest o solofetswe go itsise baopedi ba bangwe bao ba tlileng go keteka le ena diFillUp pele ga fa a tla be a di tswalela ka tiragatso eo go sa belaetseng gore e tlile go tswa diatla.

Comments