Legae la Dikgang

Kantoro ya ga Ramaphosa e latola go amega ga gagwe mo bosenying go latela go utswediwa kwa polaseng ya gagwe

203

Kantoro ya ga Mopresidente Cyril Ramaphosa e latotse fa a amega mo tiragatsong ya bosenyi go latela go utswiwa ga madi kwa polaseng ya gagwe ka Tlhakole wa 2020.

Seno se latela fa morago ga gore tlhogo ya pele ya setheo sa tshireletsego ya Puso, Arthur Fraser a tlhatlhele kgetsi eo mo go yona a latofatsang gore bontlha bongwe jwa madi a a lekanyetswang go feta dimilione di le nne tsa didolara tsa Amerika, bo ne jwa utswiwa kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa Waterberg mme Ramaphosa a swela mapodisi le ba lekgetho ka lehunelo le go bipa bao ba mo senyeditseng molomo gore mmutla o seka wa rotha madi ka tiragalo eo.

Mopresidente Cyril Ramaphosa o latofadiwa ka go swa ka lehunelo ka go utswetswa kwa polaseng ya gagwe

Kantoro ya ga Mopresidente Ramaphosa e ganeditse seno mo pegelong e e rebotsweng gompieno.

Go ya ka kantoro, Ramaphosa o totobetse gore ga go na nnete mo ditatofatsong tseo di dirilweng ke Fraser kgatlhanong le ena. Go ya pele kantoro ya ga Ramaphosa e netefaditse gore ke nnete go sentswe kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa Limpopo ka 09 Tlhakole 2020 mme ga utswiwa madi ao a neng a bonwe go latela go rekisiwa ga diphologolo kwa go yona polasa eo.

Mopresidente o ne a tsene kopano ya mokgatlo wa kitlaano ya Aforika kwa Addis Ababa fa tiragalo eno e direga. Fa morago ga gore a itsisiwe gore o thubetswe, Mopresidente Ramaphosa o ne a itsise tlhogo ya lekala la tshireletso ya Mopresidente la mapodisi gore ba dire dipatlisiso.

Go ya ka kantoro ya gagwe, Ramaphosa o malalaalaotswe go dirisana le ba molao mo dipatlisisong ka ga tiragalo ya kwa polaseng ya gagwe.

Comments