Legae la Dikgang

Mopresidente Cyril Ramaphosa o latofadiwa ka go swa ka lehunelo ka go utswetswa kwa polaseng ya gagwe

306
  • Madi ao a utswitseng ke bontlha bongwe jwa ao a lekanyetswang go feta dimilione tsa didolara tsa Amerika di le nne ao a neng a fitlhilwe kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa Waterberg
  • Ramaphosa o sule senku ka go senyediwa mme a se bule kgetsi kwa mapodising kgotsa go itsise ba tirelo ya lekgetho, mme morago a neela bao ba mo senyeditseng madi gore ba seka ba be ba rothisa mmutla madi ka ditiragalo tse tsa bosenyi.

Tlhogo ya pele ya setheo sa tshireletsego sa Puso, Arthur Fraser o rebotse pegelo eo mo go yona a tlhalositseng fa a tlhatlhetse kgetsi ya bosenyi kgatlhanong le Mopresidente Cyril Ramaphosa.

Fraser yo o neng a eteletse setheo sa tshireletsego ya Puso pele magareng a 2016 le 2018 o kaile fa a neile mapodisi bopaki jo bo akaretsang ditshwantsho, dintlha tsa diaccount tsa dibanka ga mmogo le divideo.

Fraser o tlhalositse gore seno se latela go utswiwa ga madi ao e neng e le bontlha bongwe jwa ao a lekanyetswang go feta dimilione tsa didolara tsa Amerika di le nne, ao a neng a fitlhilwe kwa polaseng ya ga Ramaphosa eo e itsagaleng ka Phala Phala kwa Waterberg, Limpopo. Go ya pele Fraser o tlhalositse gore magodu ao a utswitseng madi kwa polaseng ba dirile jalo ka thuso ya modiri wa legae kwa go yona polasa eo ka 09 Tlhakole 2020.

Ga jaana Ofisi ya ga Ramaphosa kgotsa Mapodisi kwa Limpopo ga ba ise ba tsibogele pegelo ya ga Fraser.

Ditatofatso tse dingwe tseo Fraser a di dirileng di akaretsa go thopiwa ga babelaelwa, gammogo le go botsolotswa (interrogation) teng kwa polaseng le go ntsha pipamolomo. Go ya ka pegelo, Ramaphosa o sule senku ka go senyediwa mme a se bule kgetsi kwa mapodising kgotsa go itsise ba tirelo ya lekgetho, mme morago a neela bao ba mo senyeditseng madi gore ba seka ba be ba rothisa mmutla madi ka ditiragalo tse tsa bosenyi.

Go ya ka Fraser, maitsholo a Mopresidente go akaretsa le botlhe bao ba amegang mo tiragalong eno, a thulana le molawana wa 121 wa 1998 e leng wa Thibelo ya Bosenyi le wa 12 wa 2004 e leng wa Thibelo ya Manyofonyofo.

Fraser o tlhalositse fa a na le tshepo gore ba bosekisi mo nageng ba tlile go batlisisa ka ga tiragalo eno kwa ntle le letshogo kgotsa go itheka nthate. O tlhalositse gape gore o tshepa gore Mopresidente o tla supa botshepegi mo Setshabeng mme a ganetse kgotsa a totobatsa ditiragalo jaaka ena Fraser a di tlhalositse.

Comments