Legae la Dikgang

Bokone Bophirima e tlile go nna le Tonakgolo e ntšha

139

Lekoko la ANC mo Bokone Bophirima le netefaditse mo pegelong gore go tlile go nna le phetogo mo ketapeleng ya Porofense.

Go ya ka lekoko, kitsiso ka ga ketapele e ntšha mo Porofenseng e tlile go dirwa ka Labobedi 17 Phatwe 2021. Go solofetswe gore lekoko le tlile go itsise Tonakgolo e ntšha go latela go gotlhagotlhagana ga Tonakgolo ya ga jaana, Job Mokgoro le komiti tsamaiso ya lekoko mo Porofenseng.

Go ya ka metswedi ya dikgang eo e farologaneng, Mokgoro yo o nnileng tonakgolo ka Seetebosigo wa 2018 go latela go belesediwa ga tonakgolo ya pele, Supra Mahumapelo, o ka nne a tlhatlhangwa ke Mmusakgotla Susana Dantjie kgotsa Mokhuduthamaga wa Matlôtlô Motlalepule Rosho.

Leina le lengwe leo le umakilweng ke la leloko la komiti tsamaiso ya lekoko la ANC mo Porofenseng, Bushy Maape.

Jaaka e le tlwaelo gore go le gantsi fa Tonakgolo e fetsa go tlhopiwa, e dira diphetogo mo Bakhuduthamageng, go solofetswe gore komiti tsamaiso ya Puso e tlile go fetoga mo nakong e khutshwane fa morago ga gore motlhatlhami wa ga Mokgoro a itsisiwe.

Comments