Legae la Dikgang

Puso ya Bokone Bophirima e tshwara market wa bagwebi ba Batšha kwa Matlosane

171

Fa e le gore o motšha wa dikarolo tsa Matlosane mme o tlhoka go kopana le mafapha ao a farologaneng a Puso ya Bokone Bophirima, go utlwa gore kgwebo ya gago e ka thusega jang mo nakong eno, o gakololwa go iponagatsa ka kwa library e e gaufi le dikantoro tsa Pusoselegae ya Matlosane.

Go ya ka pegelo ya Lefapha la Tsweletsopele ya Itsholelo, Tikologo le Bojanala, go tlile go nna le market yoo maikaelelo a ona e leng go kgotetsa kgolo ya dikgwebopotlana tsa Batšha.

Go lebeletswe fa seno e tla nna serale sa go fatlhosa bagwebi ba selegae ba Batšha ka go ba kgontsa go bonagatsa le go rekisa dikungo tsa bona gore kwa bofelong ba tlhame ditiro le go thapa.

Market o tlile go tshwarwa ka Lamatlhatso 26 Seetebosigo 2021 go lebagana le library gaufi le dikantoro tsa Pusoselegae kwa Matlosane.

Comments