Legae la Dikgang

Mapodisi a Bokone Bophirima a tshwara mmetêledi wa Facebook

155

Mmelaêlwa o golaganngwa le dikgêtse di le pedi mme mapodisi a kaile fa go na le kgônagalô ya gore a ka tswe a amêga mo dikgêtseng tse dingwe.

Mapodisi a Bokone Bophirima kwa Klerksdorp a tshwerwe mmelaêlwa tebang le go betêlêla batswasetlhabêlô ba le babedi kwa Ventersdorp le Klerksdorp.

Go ya ka sepodisi, mmelaêlwa o ne a dirisa mafaratlhatlha a Facebook le Whatsaap go dira botsalanô le go ngôkela batswasetlhabêlô pele a ba betêlêla.

Mo pegêlong sepodisi se tlhalosa fa mmelaêlwa wa dingwaga di le 30, yo a neng a itirile moruti, a ne a dumêlana le motswasetlhabêlô wa ntlha wa dingwaga di le 27 gore ba kopanê kwa marêkêlông mangwe kwa Klerksdorp ka Lamatlhatso, 30 Motsheganong 2020. Mmelaêlwa o ne a betêlêla motswasetlhabêlô ka go mo tshosetsa ka thipa mme a mo thukuta.

Mo tiragalong e nngwe ngôgôla, mapodisi a tlhalosa fa mmelaêlwa a ne a itsalanya le motswasetlhabêlô yo mongwe wa dingwaga di le 29 ka tiriso ya Facebook, mme ba felêlêtsa ba dumelane go kopana kwa motseng wa Boikhutso kwa Ventersdorp ka 7 Ngwanatsele 2019. Motswasetlhabêlô o ne a betêlêlwa ke mmelaêlwa mme a mo thukuta.

Mokomisinara wa Mapodisi a Bokone Bophirima, Lieutenant General Sello Kwena o tlotlomaditse sepodisi ka go tshwara mmelaêlwa mme o dirile boikuêlô kwa baaging go nna kelôtlhôkô fa ba dira botsalanô mo mafaratlhatlheng mme a ba gakolola gore ba se tsamaye ba le nosi fa ba ya go kopana lantlha le ditsala tseo ba itsaneng le tsona mo mafaratlhatlheng.

Comments