Legae la Dikgang

Tse dingwe tsa dithêô tsa itsholêlô di tlile go bulêlwa kgwêbo

145

Dithêô tseno di akaretsa mafelô ao a rekisang dijo tseo di apeilweng gammôgô le mafelo a go intlafatsa.

Mafelô ao a rêkisang dijo tseo di apeilweng, dicasino, mafelô a bonnô gammôgô le mafelô a go intlafatsa ke dingwe tsa dithêô tseo di tlileng go letlêlêlwa go gwêba ntle le dikilêtso dipe. Dithêô tseno di solofetswe gore ka gale di tsenye tirisong mekgwa ya go thibêla kanamô ya mogare wa Corona.

Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa o itsisitse gore baagi ba tla letlêlêlwa go rêka le go nna fa fatshe mme ba jêlê kwa marêkêlong a dijo. Ga jaana baagi ba ntse ba letlêlêlwa fela go rêka le go tsamaya ka dijo.

Fa a eme setšhaba ka lefoko ka Laboraro 17 Seetebosigo 2020, Ramaphosa o tlhalositse fa dikgatô tsa sešheng e le go leka go êma le bomme bao e leng bona ba dirang ba le bantsi mo mafelông ano.

Le fa gona bangwe ba mafelô a go intlafatsa ba ntse ba dira, seno se ntse se sa dumêlêlwa ka fa tlase ga melawana ya ga jaana ya kilêtso ya mesepele.

Go bulêlwa ga mafelô ano, go tla thusa segolobogolo baagi bao ba iphidisang ka tiro eno ba kwa metsemagaeng le ba metsesetôrôpô go ralala naga bao ba ntseng ba ntswe thamong ke mapodisi fa ba leka go bula e tswe kwa dingwe tsa diterôpô kgwêbô e ntse e tsweletse jaaka metlha.

Tsholofelo ke gore bao ba iphidisang ka go rekisa diphatlho le go besiwa ga nama kgotsa go apaya kwa dirankeng tseo di farologaneng go ralala naga le bona ba akareditswe mo go repisiweng gono ga dikilêtso ga sešheng.

Ramaphosa o tlhalositse gore dintlha ka botlalô go akarêtsa le gore seno se tla tsena tirisong leng semmuso, di tla itsisiwe fa gautshwane.

Comments