Legae la Dikgang

‘Ke bana ba bao ba sa itsholêlang bao ba tlileng go amêga fa Lefapha le ka tswêlêla go busetsa morago pulô ya dikolo’ Lefapha la Thutô ya Mothêô

178

Tona ya Lefapha la Thutô ya Mothêô Bosetšhaba, Angie Motshekga o tlhagisitse matshwênyêgô a gagwe fa go ka diragala gore go bulwa ga dikolo go busetswe morago gape.

Motshekga o kaile fa baithuti bao ba sa itsholêlang e leng bona ba tlileng go amêga thata fa go ka diragala gore pulô ya dikolo e busediwê moragô gape.

Fa a ne a eme Setšhaba ka lefoko kwa sekolong se se golwane sa Sunrise View kwa Rustenburg ka Mosupologo 01 Seetebosigo 2020, Motshekga o dirile sekai ka gore Tlhôgô ya sekolo seo e mo netefaleditse gore jaaka sekolo ba ntse ba dirisa bonetetsi go ruta bana mme ka jalo ga ba salêla kwa morago mo dithutông.

Motshekga a re fa go busetsa morago pulô ya dikolo go ka tswêlêla go tla be go raya gore bana bao ba sa itsholêlang ba tlaabo ba saletse thata kwa morago mme kwa bofelong, ba tlaabo ba solofetswe go kwala ditlhatlhobo di le dingwe le bao ba nnileng le tšhono ya go tswêlêla go rutiwa ka tiriso ya bonetetsi.

Dikolo di ne di rulaganyêditswê go bulwa ka 01 Seetebosigo 2020 mme seno ga se a kgonêga ka ntlha ya fa tse dingwe tsa tsona di ne di sa fitlhêlêla ditlhôkêgô tsa go samagana le twantshô ya tshwaêtsêgô ya mogare wa Corona yo o tlhôlang bolwetse jwa Covid-19 jo bo aparetseng lefatshe ga jaana.

Motshekga o kaile gore baithuti ba Mophato wa 7 le 12 ba tla boêla sekolong ka 08 Seetebosigo 2020, mme a tlhalosa fa a dumêla gore botsamaisi jwa dikolo bo tla dirisa beke êno ya tshimologô ya Seetebosigo go baakanyetsa pulô le go netefatsa gore ditlhôkêgô tsotlhe di a fitlhêlêlwa.

E setse e le sebaka sa dikgwedi di le tharo fa e sale dikolo mo Aforika Borwa di emisitswe Mopitlwe a le mo gare go latela go runya ga bolwetse jwa Covid-19 mo nageng.

Comments