Legae la Dikgang

Re leba kae? Setšhaba se letetse puo ya ga Mopresidente Cyril Ramaphosa ka tsa kilêtso ya motsamao

122

Batho ba le bantsi ga jaana ba ipotsa gore re leba kae jaaka go letetswe gore Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa a eme Setšhaba ka lefoko tebang le dikgatô tsa sešheng tsa go lwantshana le kanamô ya bolwetse jwa Covid-19.

Gore a naga ka bophara e tla ya kwa lemanogeng la bo 3 kgotsa mafelô mangwe a tla sala a ntse a le mo lemanogeng la bone, le gore seno se kaya eng go lebeletswe dikgwêbô le madirêlô, tsotlhe di tla itsisiwe mo maabanyaneng ka ura ya bo 7 ka Latshipi, 24 Motsheganong 2020.

Tsholofelo e nngwe gape segolobogolo go MaAforika Borwa ao a saleng a ilêtswa go itlhadia ka lebêle fa e sale rotlhe re kotêlêtswe serubing mo mantlong, ke gore go ya kwa lemanogeng la bo 3 go tla letlêlêla gape go bo goduma.

Lebêlêla puo ya ga Ramaphosa mo setshwantshong seo se latêlang.

COVID-19 | President Ramaphosa addresses the nation: 24 May 2020

For more news, visit sabcnews.com and also #SABCNews, #Coronavirus, #COVID19 on Social Media.

Mopresidente Cyril Ramaphosa o bua le Setšhaba ka dikgatô tsa sešheng tsa go lwantshana le bolwetse jwa Covid-19. Video: SABC
Comments