Legae la Dikgang

Puso e itsise R500bn e le Madi a namola manokobe a #COVID-19

168
  • Madi ano a akaretsa go oketswa ga Madi a tlamêlô a bana le ao a amogêlwang ke bagodi go akarêtsa le tlamêlô go botlhe bangwe bao ba sa direng mme ba sena mokgwa ope wa go itirêla lotsênô.

Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa o itsisitse ka Labobedi 21 Moranang 2020, fa Puso e tlile go rêbola R500bn e le madi ao a tlileng go thusa go tshegêtsa itsholêlô ya naga le MaAforika Borwa mo nakong eno ya lerôbôrôbô la Covid-19.

Mo go seo Ramaphosa a se tlhalositseng fa e le tshegêtso e kgolo mo nageng ya itsholêlô le loagô, Moporêsidêntê o itsisitse fa madi a tlamêlô a tlile go okêtswa go simolola ka Motsheganong, mme seno se tlile go tswêlêla dikgwedi di le thataro.

Ramaphosa o itsisitse gore ka Motsheganong madi a tlamêlô ya bana a tlile go okêtswa ka R300 mme go simolola ka Seetebosigo, a tlile go okêtswa ka R500.

Madi a bagodi le a mangwe a tlamêlô a loagô a tlile go okêtswa ka R250.

Go ya pele Moporêsidêntê o itsisitse R350 e le madi a tlamêlô go bao ba sa direng mme ebile go sena lotsênô lepe leo ba le bonang.

Ramaphosa o tlhalositse gore jaaka go itshupa gore lerôbôrôbô la Covid-19 le tlile go lebisa kwa tatlhêgêlông ya ditiro, R100bn e bêêtswe thoko go sirêlêtsa le go tlhama ditiro.

Go ya ka Ramaphosa, madi ano a namola manokobe a Covid-19, a tlile go bonwa ka go tsaya R130bn mo tekanyetsokabong ya naga, letlole la tshirêletso ya tatlhegêlô ya tiro gammôgô le kwa ditlamong tsa boditšhaba jaaka World Bank, IMF, Bricks Bank le African Development Bank.

Comments