Legae la Dikgang

O ka bega kae dikgêtse tsa bao ba sa ôbameleng taêlô tebang le Covid-19 mo Bokone Bophirima?

127

Dikgêtse tsa mogare wa Corona wa Covid-19 di tswêlêtse go gola mo nageng mme go ya ka dipalô tseo di rêbotsweng ka Lamatlhatsô 28 Mopitlwe 2020, ke batho ba le sekete, lekgolo, somearobedi supa (1187) bao ba setseng ba tshwaêtsêgilêng ga jaana.

Le fa gona Puso e ilêditse mosepele yo o sa tlhokafaleng mo nageng go simolola ka Labotlhano 27 Mopitlwe 2020, go itshupile gore naga ga e na ditsompêlô tseo di felêlêtseng go netefatsa fa baagi ba sekêgêla taolo ya Puso tsebe.

Fa e sale go tloga ka Labotlhano fa kilêtso ya mosepele e tsênngwa tirisong go nnile le dipegô go tswa mo mafelong a le mantsi mo nageng tsa batho bao go neng go bonala ba sa sekêgêlê Puso tsêbê.

Le fa gona go na le mabaka ao a utlwalang gore seno e be se diragetse, segologolo go lebilwe mela e e melêêlê ya bao ba neng ba santse ba rêka dijo, mo makgêtlhông a mangwe e ne e le kgang ya go se tseye tsia taêlô ya Puso.

Go leka go samagana le go se ôbamele taelo ya kilêtso ya mosepele le tse dingwe tseo di akaretsang go rekisa nnotagi mo nakong eno, Puso ya Bokone Bophirima e itsisitse nomore ya mogala eo baagi ba ka e letsetsang mabapi le tshedimosêtso le go bega dikgêtse tsa tlolomolaô e e malebana le kilêtso eo e amanang le COVID-19.

Baagi ba ka letsatsa 018 388 3888 kgotsa dinomoro tseo di tlwaêlêgilêng tsa 112 kgotsa 08600 10111.

Baagi ba santse ba gakololwa gore:

  • Mogare ga o na maoto, o tsamaisiwa ke batho ebile o fetisediwa mo bathong ke batho ba bangwe.
  • Mogare o ka lwantshiwa botoka fa rotlhe re tsaya karolo mme re nna kwa malapeng, re fokotsa go kopana le batho ba le bantsi
  • Fa o tlhagêlwa ke leso, o tshwanetse o nne le maina a batho botlhe bao ba tlang lesong mme o tshwanetse o netefatsê fa botlhe bao ba tlileng lesong ba sa fete masome a matlhano (50)
  • O tshwanetse o tlhape diatla kgafêtsakgafêtsa ka metsi le sesepa mme o netefatsê go ithiba molomo fa o gôtlhola.
Comments