Legae la Dikgang

#Covid19SA Bokone Bophirima e bega dikgêtse di le tlhano (5)

236

Go ya ka Lefapha la Boitekanêlô @NorthWestDOH ke batho ba le batlhano (5) bao ba tshwaêtsêgilêng ka mogare wa Covid-19 mo Bokone Bophirima.

Go ya ka pegêlô eo e rêbotsweng ke Lefapha ka Labobedi 24 Mopitlwe 2020, mo bathong bao ba tshwaêtsêgilêng:

 • 1 o tlhaga Mahikeng
 • 2 ba tlhaga Rustenburg
 • 1 o tlhaga Bloemhof mme
 • 1 ke kgêtse e ntšha mme Lefapha le santse le tlhôtlhômisa gore o tlhaga kae

Go ya ka Lefapha, moagi yo o tshwaêtsêgilêng wa kwa Mahikeng ke monna wa dingwaga di le 68 yo o neng a etetse Spain, France le Italy. Lefapha le tlhalositse fa monna yono a sa supe matshwaô ape a bolwetse mme a tlhaolêtswe kwa ga gagwe. Botlhe bao a kopaneng le bona pele a dirwa ditekô ba itsisitswe ka seêmô sa gagwe.

Mo baaging ba le babedi ba sedika sa Bojanala:

 • Yo mongwe ke mosadi wa dingwaga di le 39 yo o neng a ile go itlhôla bophelo kwa bookêlông ba Peglarae kwa Rustenburg ka 17 Mopitlwe 2020.

O ne a dirwa ditekô ke ba ga Lancet ka 17 Mopitlwe mme mo go boeng ga tsona ka 21 Mopitlwe 2020, tsa supa fa a tshwaêditswe ke mogare wa Covid-19. Mosadi yono o itlhaolêtse kwa ga gagwe mme o mo maêmông a a namatshang.

 • Yo mongwe ke mosadi wa dingwaga di le 40 yo o neng a ya go bona ngaka kwa boôkêlông ba Louis Pasteur kwa Pitoria ka 17 Mopitlwe 2020 a ba le matshwaô a Covid-19.

Le ena o ne a dirwa ditekô ke ba ga Lancet ka 17 Mopitlwe 2020 mme le tsona tsa supa fa a tshwaêtsêgilê fa di bowa ka 21 Mopitlwe 2020. Mosadi yono le ena o itlhaolêtse kwa ga gagwe mme o mo maêmông a a namatshang.

Molwetse wa bone ke mosadi wa dingwaga di le 21 wa kwa Sedikeng sa Dr Ruth Segomotsi Mompati.

Lefapha le tlhalositse fa mosadi yono a ne a ile kwa kerekeng kwa Bloemfontein mme a kopana le baeti bao ba neng ba tswa kwa dinageng tseo maina a tsona a sa rêbolwang tsa Europa.

Molwetse ga a bontshe matshwaô ape a mogare mme o itlhaolêtse. Botlhe bao ba kopaneng le ena mme ba ka tswa ba tshwaêtsêgile ba a batliwa ga jaana.

Lefapha le tlhalositse gore kgêtse ya botlhano ke molwetse yo o montšha mme le santse le kokoanya tshedimosêtso ka ga gagwe.

Kgabagare Lefapha le tlhalositse fa le tshwênngwa ke dipalô tseo di tswêlêtseng go gola mo nageng go akaretsa:

 • Go fetoga ga dipaka go lebeletswe gore mariga a atumetse mme seno se ka dira gore mogare o ate
 • Go fêlêlwa ke didiriswa ga ditlamô
 • Mafelo ao a sa lekanang a tlhaolêlô, go tshwara palô ya bao ba tlhôkang kalafi mme seno se ka kgorêlêtsana le twantsho ya mogare
 • Go tlhôkêga ga moêntô wa mogare le gore ga jaana mogare ga o na kalafi
 • Mafaratlhatlha ao a sa lekanang go samagana le twantsho e e maleba ya mogare
 • Dilo tseo di dirwang ke baagi tseo di ka anamisang mogare
 • Lehuma leo baagi ba tshelêlang mo go lona
 • Go nna thata gore bao ba tshwaêtsêgilêng ba bonwe ka bonako fa ba tshwaêtsêgile ka bontsi ba ne ba le kwa mafelong a botlhe.

Baagi ba rotloêdiwa thata go fokotsa mosepele le go netefatsa fa ba tsaya karolo go thibêla kanamô ya mogare.

Comments