Legae la Dikgang

#COVID19SA Go botlhôkwa go nna le maina a bao ba tlileng melêtlong eo e farologaneng mo nageng

148

Baagi go ralala Aforika Borwa ba kopiwa go kwala maina a batho botlhe bao ba iponagatshang kwa melêtlong eo e farologaneng mo nageng.

Seno se latêla go goêlêdiwa jaaka matlhôtlhapelo mo Aforika Borwa, ga mogare wa Corona wa Covid_19 yo o padimotseng lefatshe ka bophara.

Dikgetse tsa #Covid_19 mo Aforika Borwa di tlhatlhogêla go 402
Buisa dikgang tse dingwe tsa Covid_19

Mogare wa Covid_19 ga jaana o setse o tshwere batho ba le 402 go ralala Diporôfênse tsotlhe tsa Aforika Borwa, mme o padimotse thata Porôfênse ya Gauteng ka dikgêtse di le Makgoloamabedi le bosupa (207) le Kapa Bophirima ka dikgêtse di le lekgolo (100).

Puso e tlhalositse gore go kwadisa maina a batlamolêtlong go mosola thata gonne go tlile go dira gore go nne botlhofo go batlana le bao ba ka felêlêtsang ba tshwaêtsêgile ka nako ya fa ba tlile melêtlong.

#Covid_19 Mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a tshwanetse a tswalêlwê ka 6 maitsibowa
Buisa dikgang tse dingwe tsa Covid_19 fano

Ka nako ya kgoêlêtso ya Covid_19 jaaka matlhôtlhapelo, Puso e rile baagi ba seka ba kgobakana ba le go feta lekgolo mo lefelong le le lengwe le go rotloêtsa gore palô ya batho e fokotsêgê kwa masong le kwa manyalong, mme seno se akaretsa le melêtlo e mengwe eo e farologaneng.

Kgabagare baagi ba kopilwe gore ba itsise Bakhansêlara ba dikgôrwana tsa bona fa ba akanya go dira melêtlo kgotsa fa ba tlhagêtswe ke leso.

Comments