Legae la Dikgang

Maeba a itsane mebala kwa Kokoanôpêômolaô

125

Kokoanôpêômolaô ya Aforika Borwa e tlhotse e fetogile go nna mmoko wa maeba fa borapolotiki bangwe ba itsisane mebala.

Tiro ya letsatsi e ne e le bonôlô tota. Go tla go ngangisana ka Puô ya Sêêmô sa Setšhaba eo e neng ya rêbolwa ke Mopresidente ka Labone 13 Tlhakole 2020.

Kana gona tsona ga di tlhoke go êta di lomana mêêtsê fa di ntse di fula mmôgô akere?

Ke setlwaêlô tota, ebile go ka makatsa fa go ka se nne eo e eteng e leka go kgadiepetsa tse dingwe.

Tsona tota go ne go ntse go bontsha gore di fulêla kwa molelwanêng.

Ya tsamaya jalo e ntse e têkatêka. Tsa nne tsa refosana serala ka go farologana dibui. Ba tswêlêla ka go nne ba goelana ba ngapana.

A êma go tla go latlhêla la gagwe la motlapitsong Moeteledipele wa lekôkôkganetso la EFF, Julius Malema.

La ema thaka la kwa Mamabolo, Boy, a leba mmusakgotla, a tshwaratshwara segodisalentswe sa gagwe e le go netefatsa fa se dira sentle. Go lebega ekare tota o tlile go emêlêla lekôkô leo le busang la ANC ka bokgabane.

Newzroom Afrika on Twitter: “[WATCH] ANC MP, Boy Mamabolo accuses EFF Leader Julius Malema of domestic violence #SonaDebateOn405 #SONADebate pic.twitter.com/iK7cMFaT3w / Twitter”

WATCH] ANC MP, Boy Mamabolo accuses EFF Leader Julius Malema of domestic violence #SonaDebateOn405 #SONADebate pic.twitter.com/iK7cMFaT3w

A simolola go kgwa ka tlhaa. A ama kgang eo e leng tlhobaborôkô go Aforika Borwa; tirisodikgoka le go tlhokofadiwa ga bommê.

Thitokgang go ya ka ena Mamabolo e le gore Julius Malema, o tirisodikgoka le tlhokofatso kwa lapeng mme a tlhalosa gore Malema o tshwanetse go itsise gore a ke nnete gore o letsogo kwa lapeng le go itshwara khubu a kgwêlê mathe fa fatshe, fa e le gore go nnete go jalo.

A e baka. Ya dumela. Ga dubega.

A tswêlêla ka puo ya gagwe Malema. Mamabolo le bao ba neng ba mo tshegeditse ba gagaabô ba gatêlêla gore Malema a arabe.

A araba. A tlhalosa fa ena a ise a isetse mosadi ope letsogo mo bophelong ba gagwe, e ka nna mosadi wa gagwe wa lenyalo kgotsa bao a kileng a ratana le bona.

Newzroom Afrika on Twitter: “”I never laid a hand on my wife”- EFF Leader Julius Malema #SonaDebate #SonaDebateOn405 pic.twitter.com/EUtcFBwetM / Twitter”

“I never laid a hand on my wife”- EFF Leader Julius Malema #SonaDebate #SonaDebateOn405 pic.twitter.com/EUtcFBwetM

Ka yona nako eo a e retolola. A itsise bathei ba molao gore Mopresidente Cyril Ramaphosa o ne a le tirisodikgoka mo go mosadi wa gagwe yo a tlhokofetseng, mme a tlhalosa gore ena kgang eno o e utlwile ka Mopresidente wa pele, Jacob Zuma.

Ga nkga phuu go fitlhêlêla a ntshiwa ka ntlo Malema mme a selwa morago ke badirammôgô ka ena ba EFF.

Comments