Legae la Dikgang

Bathusi ba mo malapeng ba gaufi le gore ba duêlêlwe dikgobalo tsa mo tirong

113

Ba a tlhatswa, ba a phêpafatsa, ba re direla tiro ya selegae fa re tsweletse ka ditiro tsa rona kwa mafelong a a farologaneng.

Ke bomme bao ba re thusang, bangwe ba ba bitsa bo mmangwane. Ke badiri fela jaaka bontsi jwa rona, ba sirelediwa ke melao ya tiro jaaka ya go dira diura tseo di rileng le go amogela bonnyane madi ao a rileng ka kgwedi.

Sengwe seo ba ntseng ba sa sirelediwa mo go sona, ke go kopa mothapi go ba duêla fa ba ka gobala ba dira ditiro tseo di farologaneng tseo ba di dirang mo malapeng a rona.

Kgotlatshêkêlô-kgolo ya Bokone jwa Gauteng e atlhotse ka Motsheganong monongwaga gore molawana 130 wa ngwaga wa 1993, wa tefêlô ya dikgobalo le malwetse kwa tirong, o thulana le molaôthêô ka ntlha ya fa o sa akaretse bathusi bano ba mo malapeng a rona.

Go ya ka Tona ya Lefapha la Ditiro Thulas Nxesi, seno se tlile go fetoga go latela go tlhagisiwa kwa kgotlapêômolaô, mamêtlêlêlô ya molao wa tefêlô ya dikgobalo le malwetse kwa tirong.

Nxesi o ne a araba potso ya ga Michael Cardo wa lekôkô la Democratic Alliance kwa kgotlapêômolaô ya gore Lefapha la Ditiro le dira eng go baakanya kgang ya kgethololo ya bathusi ba kwa malapeng mo go lefelêlwêng go gobala fa ba le mo tirong.

Tlhaloso ya modiri e mamêtlêletswe gore e akaretse le badiri ba kwa malapeng.

Go ya ka Nxesi mamêtlêlêlô ya molawana e setse e konoseditswe mme e tlile go tlhagisiwa fa pele ga kgotlapêômolaô fa gautshwane.

Comments