Legae la Dikgang

Positive Gospel International ka tshwaraganêlô le mekgatlho e mengwe ba tshwara letsatsi la boditšhaba la bana kwa Mabeskraal

143

Lerato mo baneng, kgodisetso ya bana mo Modimong, ditshwanêlô tsa bana le go kôpanêla kgodiso ya ngwana e ne e le kgang ya letsatsi kwa Mabeskraal Library, fa go ne go ketekwa letsatsi la boditšhaba la bana ka Laboraro 20 Ngwanatsele 2019.

Mabeskraal Schools Children singing Heal the World

The song Heal the World was written to fight hunger and starvation and was sung by various artists including Michael Jackson, Stevie Wonder and others. Here …

Bana ba dikolo tsa Mabeskraal le Makoshong gammôgô le Mme MmaNkooe ka tiragatso ya Heal the World.

Tiragalo eno e ne e le tshwaraganêlô ya Positive Gospel International, mokgatlhô wa selegae wa Batšha Ba Kopane, mokgatlhô wa bagodi wa Ragogang Batlhako, Laeborari ya Mabeskraal gammôgô le Mmabontle Naledi Ramaboea yo e leng Mohumagadi wa Aforika.

Fa a eme ka lefoko, bao ba neng ba tsenetse tiragalô eno bao ba akaretsang bana ba dikolo, makhanselara le baagi gammôgô le bagaisani ba Miss Teen Universe North West, Motshidisi Rapoo le Thabiso Masoba, Moruti Setshogwe o tlhalositse fa bana e le ditshegofatso tseo Modimo a kileng a tshegofatsa batsadi ka tsona.

Thabiso Masoba le Motshidisi Rapoo. Setshwantsho: Malebogo Putu Media / Malebogo Putu.

Fa morago ga go nopola Mareko 10, ditemana go tloga ka 13 go fitlha ka 16 tseo di buang ka ga tshegofatso ya bana, Setshogwe o ne a kgala boheitene jwa lefatshe leo mo go lona bana ba dirisiwang dilo tse di maswe jaaka go rekisa diritibatsi, go bolaiwa le go betêlêlwa ga bona.

Setshogwe o ne a tswêlêla go rotloetsa batsadi go isa bana dikerekeng ba santse ba le bannyane gore ba kgone go betliwa go nna batho-setšhabeng.

Mo puong ya gagwe fa a amogela batlamoletlông jaaka mokhanselara wa kgôrwana ya 24, Abish Magodielo o tlhalositse fa ngwana e le sejô a tlhakanêlwa mme a kgala batsadi bao ba kgadiepetsang bana le go ikuêla gore batsadi ba dire botoka ka go tlhokômêla bana.

Mantswe a ga Magodielo a ne a gatisiwa ke mphato wa gagwe wa kgôrwana ya 23 e leng Nketu Nkotswe yo o kaileng fa ngwana e le lore mme a tshwanetse a ôjwe a sa le metsi. Nkotswe o ne a gakolola batsadi gore ditshwanêlô tsa bana jaaka tsa thutô le phôlô di teng mo molaôthêông wa naga.

Mokhanselara wa kgôrwana ya 23, Nketu Nkotswe. Setshwantsho: Malebogo Putu Media / Malebogo Putu

Nkotswe o ne a lela ka gore go santse go na le batsadi bao ba sa direleng bana ditlankana tsa matsalo.

Botlhale jwa phala bo tswa phalaneng, a re ba tlotleng gonne go twe susu ilêla suswana gore suswana a go ilêlê.

Fa a nêêlana ka puo ya letsatsi Moruti Regina Kgasoe wa Positive Gospel International, o boleletse bana gore fela jaaka ba na le ditshwanêlô tsa gore ba tlhokomêlwê ke batsadi, le bona ba na le maikarabêlô a gore ba seka ba kgôbotlêtsa bana ba bangwe.

Child Evangelist, Regina Kgasoe

World Children’s Day Commemoration at Mabeskraal Community Library

Moruti Regina Kgasoe wa Positive Gospel International o tlhalosa ka ga letsatsi la Boditšhaba la Bana

Bana ba tshwanetse ba rutiwe gore le bona ba na le maikarabêlô mo lefatsheng. Bana ba na le tshwanelo ya go botsa ka ga bokamoso jwa bona, mme ke batsadi ba tshwanetseng ba ba netefaletse gore bokamoso jwa bona bo a phatsima.

Fa a eme bana ka lefoko pele ga fa a abêla ba bangwe mesangwana ya kgweding, Mmabontle Naledi Ramaboea o rotloeditse bana ka gore o fitlhisitswe fao a leng gôna, ke lerato la Modimo le go tlhompha batsadi.

Ramaboea o ne gape a gakolola bana gore ba tlhomphe motsadi mongwe le mongwe go akaretsa le barutabana kwa dikolong mme gape ba rate thutô le go nna le ditoro.

O seka wa letlêlêla ope go nyefola ditoro tsa gago le go go raya a re ditoro tsa gago di ka se fitlhelege. Mongwe le mongwe wa lona o kgethêgilê fa pele ga matlho a Modimo, ope wa lona a seka a inyatsa fa pele ga yo mongwe ebile ope a seka a nna le lefufa mo go yo mongwe.

Ramaboea o ne a gakolola bana gore ba seka ba dirisa ditshwanêlô tsa bona go têlêla batsadi ba tshepile gore ba tla ya go tshwarisa batsadi fa batsadi ba ka ba betsa.

Naledi Ramaboea le baithuti bao a ba nêêtseng mesangwana ya kgweding. Setshwantsho: Malebogo Putu Media / Malebogo Putu.

Ramaboea o ne a nêêla bangwe ba baithuti mesangwana ya kgweding eo a kaileng fa e farologane le e e tlwaelegileng ka ntlha ya fa e tlhatswiwa mme e kgona go dirisiwa dingwaga di le 4 kgotsa 5.

Naledi o tlhalositse fa a dumela mo go reng basetsana ga ba tshwanela go palêlwa ke go ya sekolong ka ntlha ya go tlhoka mesangwana ya kgweding.

Letsatsi la Boditšhaba la Bana le ketekwa ngwaga le ngwaga ka 20 Ngwanatsele.

Comments