Legae la Dikgang

Lefapha la Bosetšhaba la Botaki, Ngwaô le Metshamekô le nêêlana ka mabala a metshamekô kwa Ledig

195

Lefapha la Bosetšhaba la Botaki, Ngwaô le Metshamekô le ne gompieno, 14 Diphalane 2019 le nêêlana ka mabala a metshamekô kwa Sekolong se se pôtlana sa Mpuputle mo motseng wa Ledig.

Moletlô wa gompieno o ne o tsenetswe gareng ga ba bangwe ke banna-le-seabê bao ba akaretsang ba Sun City, meêpô ya Wesizwe, Sports Trust le Nedbank.

Mabala ano ao a dirisetswang metshameko eo e farologaneng jaaka kgwele ya dinao, bolotloa le a mangwe a agilwe ka madi ao a lekanyetswang go dimilione tsa Diranta di le 1.8

Mo go ôna moletlo yono, dikolo gammôgô le ditlhopha tsa selegae tsa kgwele ya dinaô di abetswe diaparo tsa metshameko le dikgwele tsa metshameko eo e farologaneng.

Fa a eme batlamolêtlong ka lefoko, Majoro wa Pusoselegae ya Moses Kotane e leng Ralesole Diale, o rotloeditse baagi ka kakaretso gore ba nne le seabe mo metshamekong le go ikatisa gore ba seka ba tshabêlêlwa ke malwetse a a jaaka ba sukiri le a mangwe.

Diale o tlotlomaditse gape tirisanommôgô ya Puso le dithêô tseo di ikemetseng a kaya gore seno se dirile gore mabala a metshameko a Mpuputle a nne gone. Go ya pele Diale o kaile fa mabala a tlile go ungwêlwa ditlhopha tsa metshameko tsa Ledig ka go farologana.

Reetsa Majoro Ralesole fano fa a neelana ka puo ya letsatsi mo boemong jwa ga Tona ya Bosetshaba ya Lefapha.

Comments