Legae la Dikgang

Porôfênse ya @NorthWestNTCE e ikaeletse go godisa lephata la bojanala

224

Bojanala ke polatinamo e ntšhwa mme Puso ya Porôfênse ya Bokone Bophirima e ikaeletse go godisa lephata la bojanala go tlhola ditiro le go tokafatsa itsholelo ya Porôfênse. Seno se builwe ke Mokhuduthamaga wa Lefapha la Bojanala mo Porôfênseng, Keneetswe Mosenogi.

Mosenogi o buile seno ka nako eo a neng a eme ka lefoko, letsholo la go thankgolola dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Letsholo la go thankgolola dipontsho le ne le tshwerwe gompieno 29 Phatwe 2019 kwa Potchefstroom mme le tsenetswe ke bobegakgang, Tlhogo ya Lefapha Advocate Neo Sephoti, Motlatsatona wa tsa Bojanala Bosetšhaba Fish Mahlalela, Majoro wa Sedika sa Dr Kenneth Kaunda; Barei Mosiane-Segotso gareng ga ba bangwe.

#NTCE2019 e tlile go tshwarelwa kwa Rustenburg

Mosenogi o tlhalositse gore go godisa lephata la bojanala go maleba fa go lebeletswe gore lephata la meêpô leo Porôfênse e ntse e ikaegile ka lona, le latlhegelwa ke ditiro.

Mo puong ya gagwe Mokhuduthamaga o rotloeditse baagi go itse ditikologo tsa bona le go etela mafelo a bojanala ao a leng gaufi le bona gonne seno se tla thusa go godisa lephata la tsa bojanala.

Dipontsho di tlile go tshwarwa go simolola ka 19-21 Lwetse 2019 mme di tlile go akaretsa disiminara le babontshi ba ka nna 50 go tswa mo maphateng ao a amanang le tsa bojanala.

Comments