Legae la Dikgang

Naledi Ramaboea. Go tswa Robega go ya Canada

191

Naledi Ramaboea. Setshwantsho: Naledi Ramaboea

Maikaêlêlô a go tsenela dikgaisano tsa bommabontle le go nna mofenyi mo go tsona gore a tle a dirise phenyo ya gagwe go tokafatsa matshelo a ba bangwe; go thusa kwa ntle le go solofela sepe kwa morago gammôgô le go rotloetsa basha go fetola matshelo a bona le go itokofatsa le go tlhabolola metse ya bona, tsotlhe tseno di rotloeditse Naledi Ramaboea go tswa kwa kgaolong ya Robega wa Chaneng mo loetong la gagwe la bommabontle.

Tumelo ya gagwe mo natlafatsong ya bomme, go itshetlhêga ka dipilara tsa lerato le kagiso gammôgô le go dumela gore Modimo o neile mongwe le mongwe wa rona, pelo ya go utlwelana botlhoko le go pêpana ka thari ya tshepe, ke tsona di tlhagotseng tsela ya gagwe go tswa Robega go ya Canada go ya go emelêlêla Rustenburg, Bokone Bophirima, Aforika Borwa le Aforika ka bophara mo dikgaisanong tsa United Nation International Pageant.

Dikgaisano di tlile go tshwarwa go tloga ka 21 go fitlha ka 25 Phatwe 2019. Ramaboea o tlhopilwe go tsaya karolo mo dikgaisanong tseno fa morago ga gore a nne le karolo e tona mo go thuseng ka go tlamêla mekgatlho ya selegae ya dithuso ka diaparo le go tlamêla baithuti go tswa mo dikgaolong tsa selegae go dikologa dikgaolo tsa dipusoselegae tsa Rustenburg le Moses Kotane ka mesangwana [sanitary pads] tseo di tlhatswiwang mme di kgona go dirisiwa go fitlhêlêla dingwaga di ka nna tlhano.

O ka tsaya karolo mo dikgaisanong tseno ka go tlhopha Naledi gore a ikgapele sekgêlê sa People’s Choice ka go dirisa mafaratlhatlha a dikgokaganyô a http://unitednationinternationalpageant.com/peoples-choice/

Tlhôpho e le nngwe ke dollar e le nngwe [$1].

Ms Dignity Dreams 2018; Ms Africa Elite 2019; Ms Africa Elite United Nation 2019 le Ms Elite Face of Africa 2019, Naledi Ramaboea yo gape a dirang kwa go o mongwe wa meêpô ya Rustenburg ebile a setse a ikgapetse sekgêlê sa Women’s Lifestyle mo lephatêng la Women in Mining ka ntlha ya tiro e e matsêtsêlêkô eo a e dirang mo setšhabeng, o tlhalositse gore o kgona go dira tsotlhe tseno ka ntlha ya go dirisa nako ya gagwe sentle.

Reetsa puisano ya rona le Naledi fano:

Naledi Ramaboea o thadisetsa Dikgang24 ka leêto la gagwe mo dikgaisanong tsa bommabontle.
Comments