Legae la Dikgang

Moetlo Primary le Herman Thebe Secondary di gaisitse mo pakeng ya bobedi

204

Dikolo tseno di gaisitse tse dingwe tsa kgaolo ya Bophirima ba Pusoselegae ya Moses Kotane.

Mokgatlho wa tsweletsopele wa Batšha ba Kopane go tswa kwa Mabeskraal mo Pusoselegaeng ya Moses Kotane o tlhotse gompieno, Labotlhano 26 Phukwi 2019, o tshwerwe moletlo wa dikabô go tlotlomatsa baithuti bao ba dirileng ka manôntlhôtlhô mo pakeng ya bobedi ya dithuto.

Baithuti go tswa mo dikolong-pôtlana di le ‘somethataro le tse dikgolwane di le robedi tsa karolo ya bophirima ba Pusoselegae, ba ne ba kokoane kwa ntlolehalahaleng ya morafe wa Batlhako go tla go amogela dikabô tsa bona.

Didintle Putu go tswa kwa Moetlo Primary School kwa motseng wa Mabeskraal o ne a ikgapela kabô ya go nna moithuti yo o gaisitseng baithuti ba dikolo-pôtlana tsa kgaolo ya bophirima jwa Moses Kotane mo pakeng ya bobedi.

Didintle Putu go tswa kwa Sekolong-Pôtlana sa Moetlo yo a gaisitseng baithuti go tswa kwa kgaolong ya Bophirima ba Moses Kotane.

Omphile Moatshe go tswa kwa Herman Thebe Secondary School kwa motseng wa Mmatau o ne a ikgapela kabô ya go nna moithuti yo o gaisitseng baithuti ba dikolo tse di kgolwane.

Motsamaisi kwa Batšha ba Kopane e leng Pondo Mogaki o kaile gore dikabô tseno, tseo di simolotseng mo ngwageng wa 2018 ka maikaêlêlô a go rotloetsa baithuti go tiisa mo dithutong tsa bona, di tlile go akaretsa le dikabô tsa barutabana mo pakeng ya bone ya dithuto monongwaga.

Didintle le Omphile ba ikgapetse floating trophies tseo go lebeletsweng gore a ke e tla re fa dikabô tsa paka ya boraro di itsisiwe ba bo ba boela gape ka tsona kwa Moetlo le Herman Thebe, kgotsa di tla iponêla legae le lentšhwa kwa dikolong tse dingwe.

Comments