Legae la Dikgang

Botlhokatiro jwa basha mo Aforika borwa ke tlhobaboroko – Mopresidente Cyril Ramaphosa

1,198

Mopresidente Ramophosa o ne a eme batlamoletlong wa go keteka dingwaga di le 43 morago ga dikhuduêgô tsa baithuti tsa 16 Seetebosigo 1976. Setshwantsho: GCIS/Twitter.

Mopresidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa a re go tlhôka tiro ga basha mo nageng ke tlhobaboroko.

Ramaphosa o buile seno kwa mabaleng a kerikete kwa Polokwane, Limpopo fa a eme batlamoletlong wa go keteka ngwaga wa 43 morago ga dikhuduêgô tsa baithuti tsa 1976.

Mopresidente o tlhalositse gore bontsi jwa basha mo Aforika Borwa ga ba kgone go bona ditiro le fa gona ba na le makwalo a dithutêgô go tswa kwa dithêông tsa thuto e kgolwane.

Ramaphosa o tsweletse ka gore mokgwa wa gore basha ba batliwe maitemogolo a tiro pele ba thapiwa, o tshwanetse o fedisiwe gonne o tswalela basha ba le bantsi ditšhono tsa go ka thapiwa.

Botlhokatiro mo Aforika Borwa fa e sale bo ntse bo gola mme go ya ka dipalôpalô tseo di rebotsweng ke sethêô sa dipalôpalô sa Aforika Borwa ka kgwedi ya Motsheganong, 27.6% ya MaAfrika Borwa ga e dire.

Comments