Legae la Dikgang

Basweu ga e kitla e nna Batho-Bantsho – Julius Malema

242

Julius Malema le bangwe ba baeteledipele ba EFF kwa Unibesithing ya Fort Hare, Alice. Setshwantsho: EFF/Twitter.

Moeteledipele wa lekôkô la EFF Julius Malema a re basweu bao ba itirileng ditsala tsa bantsho kgotsa ba dira jaaka ekare ba tlhaloganya bophelo jwa bantsho, ga ba kitla ba tlhaloganya gore go nna motho-montsho go jwang.

Malema o buile seno gompieno 16 Seetebosigo 2019 kwa Unibesithing ya Fort Hare kwa Alice go tshwaya segopotso sa ngwaga wa 43 morago ga dikhuduêgô tsa baithuti tsa 1976.

Malema o boleletse bao ba neng ba tsenetse puo ya gagwe ya go gopola letsatsi la 16 Seetebosigo 1976 leo mo go lôna puso ya maloba ya tlhaolele e neng ya bolaya baithuti ka ntlha ya go bolotsa mogwanto yo o neng o le kgatlhanong le go rutwa ka loleme la Afrikaans gore basweu ba ka dira tshotlhe go supa gore ba tlhaloganya bophelo jwa bantsho mme fela ga ba kitla e nna bantsho.

Malema yo o kaileng fa go nna motho-montsho e le go “tlhoiwa” O tlhalositse gore basweu ga ba tlhaloganye bophelo jwa bantsho mo e leng gore le fa motho o ka ba raya wa re ngwana o wetse mo mosimeng wa ntlo-boithusetso, ba a go makalêla ka ntlha ya fa bona ba itse ntlo-boithusetso eo ngwana a ka se weleng mo go yona, eo ba e tlwaetseng kwa magabona.

Moeteledipele yono o boleletse bao a neng a ba eme ka lefoko gore tota le Slovo [Joe] a ka se re o tlhaloganya gore go nna motho-montsho go ntse jang.

Joe Slovo ke yo mongwe wa baeteledipele ba basweu yo o neng a lwela kgololesego ya bantsho mme a nna tona mo pusong ya ntlha ya temokerasi ka fa tlase ga Mopresidente Nelson Mandela.

Comments