Legae la Dikgang

Kealeboga Matsafu o ya go emêlêla Moses Kotane le Rustenburg kwa kgaisanong ya Miss Teenager South 2019

401

Mabeskraal: Moses Kotane. Naletsana ya Mabeskraal mo go tsa bommabontle, Kealeboga Matsafu ke moithuti wa Mophato wa 11 kwa sekolong se se golwane sa Rakoko.

Kealeboga Matsafu o tlhalosa ka leêtô la gagwe mo merêrông ya bommabontle.

Matsafu ke yo mongwe wa bommabontle go tswa mo diporôfênseng di le robongwe ba bao ba tlileng go gaisanêla go tlhophiwa go nna Miss Teenager South Africa wa 2019. Kgaisano e tlile go tshwara ka Lamatlhatso 01 Seetebosigo 2019 kwa Johannesburg City Hall.

Mosetsana wa Mabeskraal, yo a sa ikobonyeng ebile a sa tlhabiwe ke kgala go tlhalosa fa e le wa motseselegae, Kealeboga Matsafu yo tsholofelo ya Moses Kotane le Rustenburg ka kgaisano ya Miss Teenager South Africa, e leng mo magetleng a gagwe o simolotse go tsenela dikgaisano tsa bommabontle ka 2017.

Ke thomile ka 2017, i started ka pageant e nngwe, ne e le ya ntlha, and then i got first Princess, ne e le Miss Face of YDO… and then ka decider gore okay e re ke lekeletse e nngwe ke bone gore a nka se win. Ya bobedi e ne e le Miss Face Face of Rustenburg, ke same year and then i won, ya boraro e ne e le Miss Teen Commonwealth, e crownile maloba ka February and then i got second Princess. It was a national pageant, my first national pageant, so ya bobedi…second National pageant ke yona e, Miss Teenager South Africa.

Kealeboga Matsafu

Mo leêtong la gagwe jaaka mmabontle, Matsafu o tlhalositse gore o ithutile go le gontsi mme tseo a di ithutileng le maitemogolo ao a ikgobokanyeditseng ona, di tlile go nna le ena botshelo jotlhe.

Matsafu yo o simolotseng go tsenela dikgaisano tsa bommabontle ntle le katiso jaaka mmabontle a sena setheo seo se neng se mo rupelela gore o tshwanetse go dira eng go fenya le go atlega mo dikgaisanong, a re o go tshotlhe tseo a di ithutileng, o ithutile gore mo lefatsheng ga gona gore motho wa retelelwa.

Mo gare ga tse tsotlhe tse ke di ithutileng is that we never lose, we learn. Ke gore fa o bona ekare o paletswe, take it as a lesson not a failure. O itse gore…take that and use it to better yourself.

Kealeboga Matsafu

Ke ka ona mowa o wa gore mo lefatsheng ga go na gore motho wa retelêlwa, o naletsana eno ya Mabeskraal a yang kwa Johannesburg ka ona, mowa o mo go ona go letseng tsholofelo ya Moses Kotane le Rustenburg. Fa re mmotsa gore o ikutlwa jang ka kgaisano ya Lamatlhatso, Matsafu o rile:

I feel excited, I can’t wait you know, to just take Mabeskraal to the world.

Kealeboga Matsafu

Kwa ntle ga go nna mmabontle le moithuti yo o agang a tlhagêlêla mo palong ya baithuti ba ba kwa godimo bao ba gaisang kwa sekolong, Kealeboga ke mokaedi wa setlamô seo se ikaeletseng go rotloetsa, go thusa le go rupêlêla bašha mo dikgaolong tsa Mabeskraal.

Kealeboga o tlhalositse gore o simolotse sethêô sa Rare Seed ka ntlha ya go tlhokafala ga thotloetso mo gae.

I got the name from wanting to plant err…to instil this unique spirit of embracing who you are and your true identity in children growing up mo magaeng. I started ga ntse ke ‘ira dipageant ke ‘ira charity work, I started falling in love with this idea of having a charity back home because I could see that fa o ntse o tsamaya o ya ko other Provinces, everybody have everything going. People have mentors, people have people coming to tell them that they could do it, mara nna back home I have never seen somebody a tla mo Mabeskraal a tlo re raare hi nka le thusa ka se, hello I can be your mentor, nka le thusa ka se.

Kealeboga Matsafu

Re boditse Kealeboga gore o kgona jang go pataganya tiro ya gagwe ya sekolo jaaka moithuti le go tsaya karolo mo go tsa bommabontle le ditiro tse dingwe tseo di tsamaelanang le go nna mmabontle.

Well it’s really about prioritising because ever since ke thomile ka dipageant, santse ntse ke tswa mo top 10 and not just kwa tlase in the top 10…as a 1st position ever since ke thomile ko high school including this year 1st term, I got 1st position ya top 10. So if I am not at school practicing or studying, then I am probably at home practicing my walk or going for my projects, so it is really about training more so that I can focus on important things.

Kealeboga Matsafu

Kealeboga Matsafu a re go nna mmabontle ga gagwe ga go ne go fela mme o tlhalositse gore tsatsi lengwe fa morago ga go bona PHD ya gagwe le go ithutela go nna ngaka ya marapo, go ka dirafala gore re mmônê mo godimo ga serala sa Miss South Africa tsatsi lengwe.

Comments