Legae la Dikgang

Tonakgolo Mokgoro o tshepisa go samagana le bothata jwa metsi le ditsela

108

Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima Job Mokgoro a re jaaka Puso ba tlile go samagana le dingôngôrêgô tseo di tlhagisiwang ke baagi mo Porôfênseng.

Fa a ne a eme babedikgang ka lefoko fa morago ga go tlhopiwa ke kgotlathêômolaô ya Porôfênse, Mokgoro o tlhalositse gore seo ba se itemogetseng ka motsi wa go ingôkêla batlhophi se ba tlhagiseditse lesedi la gore ke eng tota seo baagi ba lelang ka sona.

Mokgoro o tlhalositse gore baagi, segolobogolo kwa metsemagaeng ya Porôfênse ba lela ka metsi le ditsela, mme a tlhalosa fa go tlhokafala gore jaaka Puso ba tshwanetse ba lebêlêlê maano le tekanyetso kabo go netefatsa fa di tla ba kgôntsha go samagana le thêbolêlô ya ditlhôkêgo tseno.

Fa a tshwaela ka seêmô seo dipusoselegae tsa Porôfênse di leng mo go sona, Mokgoro o tlhalositse gore:

Borre le Bomme bao ba tlhopilweng go tlisa thêbolêlô ya ditirêlô kwa dipusoselegaeng ba tshwanetse ba itse gore malatsi a bona a badilwe, fa ba sa dire dilo ka go tsibogela dikgatlhêgêlô tsa baagi.

Ga jaana ke dipusoselegae di le 15 go tswa mo go di le 21 mo Porôfênseng tseo di leng ka fa tlase ga tsamaiso ya puso ya Porôfênse go latela go tsenngwa tirisong ga karolwana ya 139 (1) (b) ya molaôthêô.

Karolwana eno e nêêla Puso ya Porôfênse dithata tsa go tsaya taolo ya dipusoselegae fa e dumela gore dipusoselegae di na le dikgwêtlhô tseo di di paledisang go nêêlana ka thêbolêlô ya ditirêlô.

Comments