Legae la Dikgang

Baagi ba tsibosiwa ka tau eo e sasankang kwa dikgaolong tsa Tswaing / Ditsobotla

225
Tau e tshwanang le e e mo setshwantshong seno sa ba ga Pixabay, e sasanka kwa dikgaolong tsa Tswaing le Ditsobotla mo tikologong ya dipolasa tsa Vermaas le Boschpoort.

Ottosdal / Lichtenburg: Tswaing / Ditsobotla. Baagi ba dikgaolo tsa dipusoselegae tsa Tswaing le Ditsobotla, segolobogolo bao ba nnang kgotsa ba tsamaela mo dipolaseng tsa Vermaas le Boschpoort, ba tsibosiwa go itlhôkômêla thata gonne go na le tau eo e sasankang mo dikgaolong tseo.

Go ya ka Lefapha la Merêrô ya Tsweletsopele ya Metsemagae, Tikologô le Temô, go nna gona ga tau eno go sale go lemogilwe ka Labotlhano 17 Motsheganong 2019 fa morago ga gore yo mongwe wa balemi mo tikologong a lemoge fa dikgomo tsa gagwe di jelwe ke diphologolo. Lefapha le a re maroo a tau eno a ne a bonwa mo dipolaseng tse dingwe tse di mabapi.

Tau e ne ya bonwa gape ka Labobedi 21 Motsheganong 2019 ke yo mongwe wa balemi, John Rankin mme a itsise Lefapha le ba ditirêlô tsa molao.

Tlhogo ya Lefapha, Dr Poncho Mokaila o ikuetse kwa baaging gore ba seka ba êtsaêtsêga ka ntlha ya fa letsholo la go batlana le tau eno le tsweletse.

Re ikuela kwa baaging go dikologa Boschpoort go nna malalaalaotswe. Badirammogo ka rona ba beile camera eo e tla tlhagisang tau fa e ka tla go feta fa camera e leng gona. Mo godimo ga moo, Mapodisi a thusa ka helicopter go batlana le tau eno.

Dr Poncho Mokaila

Lefapha le tlhalositse fa ga jaana go sa itsiwe gore tau ke ya ga mang gonne go se ope yo o tlhageletseng go kaya fa e le ya gagwe.

Baagi ba tsibosiwa gore fa ba ka bona tau eno ba seka ba e tlhasa mme ba letsetse Rre Jonathan Denga mo 072 810 8621.

Comments