Legae la Dikgang

@AngloAmericanZA e abêla @RustenburgLM lefatshe.

125

Pusoselegae ya Rustenburg e kaile fa e tlile go ungwêlwa le go dirisa lefatshe leo e le nêêtsweng ke Anglo American Platinum go tlamêla ka mantlo le bonnô go baagi.

Setlamô sa meêpô sa Anglo American Platinum se abetse Rustenburg dihektara di le 242 tsa lefatshe tseo di lekanyediwang go R17 million, go le dirisetsa segolobogolo kagô ya mantlo le go fudisetsa bangwe ba baagi. Dikarolo tsa 26, 109 le 187 tsa polasa ya Paardekraal 279 JQ, di abetswe Pusoselegae le Kgotla ya Tsweletsopele ya Baagi ya Rustenburg kwa molêtlong yo o neng o tshwaretswe kwa ntlolehalahaleng ya baagi ya Paardekraal ka 15 Mopitlwe 2019.

Mo gare ga bao ba neng ba tsenetse molêtlo go ne go le gona Mokaedi-khuduthamaga Mogolo wa Anglo American Platinum, Chris Griffith; Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro; Majoro wa Pusoselegae ya Rustenburg, Mpho Khunou; Tona ya Lefapha la Meêpô, Gwede Mantashe gammogo le Tona ya Bosetšhaba ya Mantlo, Nomaindiya Mfeketo.

Tona Mantashe o kaile mo puong ya gagwe fa jaaka Lefapha ba leboga Anglo American Platinum go tswêlêla go ema nokeng maitlhomo a Puso go fetola sêêmô sa loagô le itsholêlô mo nageng. Mantashe o kaile fa seno se akaretsa go nêêlana ka lefatshe leo le sa dirisetsweng moêpô go Dipusoselegae go le dirisetsa thêbolêlô ya ditirêlô go baagi.

Go ya pele Mantashe o kaile fa Pusoselegae ya Rustenburg e tsere maikarabelo gore e tla dirisa karolo ya lefatshe leo le abilweng go aga mantlo ao a lekanyediwang go 4000.

Sethêô sa Rustenburg Alchemy Development Trust le sona se ungwêtswe ka go abelwa dihektara di le 27 tsa lefatshe tseo di lekanyediwang go R9 million; go lebeletswe gore sethêô se tlile go dirisetsa lefatshe leno go aga sentara go tlhokômela balwetsi ba le 155.

Fa a nêêlana ka puo ya gagwe, Mokaedi-khuduthamaga Mogolo wa Anglo American Platinum; Chris Griffith, o rile fa batsayakarolo botlhe mo nageng ba ka thusana go nêêlana ka lefatshe, go tseiwa ga lefatshe ke Puso ntle le tlhatsôdiatla go ne go tlile go diragadiwa jaaka kgatô ya bofelo, fa tsotlhe di retetse.

Majoro wa Pusoselegae; Mpho Khunou, o tlhalositse fa ba tlile go dirisetsa lefatshe go aga mantlo, dikolo le maôkêlô go akaretsa le go tsweletsa pele dikgwêbô.

Comments