Legae la Dikgang

Bethanie Clinic e tlhôma lenanêô la AYFS

120

Sethêô sa phôlô sa Bethanie se tlhomile lenanêô la tlamêlô ka phôlô leo le lebeletseng basha bao ba iphitlhêlang ba tshaba go ya go kopa thuso ka ntlha ya go nna ditlhong kgotsa go boifa bagolo.

Lenanêô leo le tlhômilweng ka 1 Mopitlwe 2019 la Adolescent and Youth Friendly Service (AYFS) le tlisa lefelo leo le kgethegileng go rebolêla basha tirêlô tsa kalafi kgotsa maele ka ga bophelo jwa bona.

Go ya ka Motsamaisi wa sethêô Mme Mekgwe, lenanêô le tla dira gore go nne bonôlô mo bashêng gore ba kgone go bua le baoki ka ntlha ya gore kwa lapeng ba sa kgone go bua le batsadi go akaretsa le go tshaba go bua le barutabana kwa dikolong.

Mooki Slindile Dlamini ke ena yo o ikarabêlang mo lefelong leo le ikgethileng go thusetswa bana mo go lona mme o tlhalositse gore sethêô se na le ‘happy hour’ ya basha go tloga ka ura ya 2 go fitlha ka ya 4 tshokologo. Dlamini o kaile fa tshepo e le gore seno se tla rotloetsa basha go etela sethêô ka ba itse gore nako eo e bêêtswe thoko gore ba thusiwe ka yona.

Dlamini o tlhalositse gore jaaka sethêô, bothata jo bogolo jo ba bo itemogêlang mo bashêng ba Bethanie ke palo eo e leng kwa godimo ya basha bao ba imang. Dlamini a re basha ba dingwaga tsa go tloga ka 13 le 14 ba ima ka bontsi.

Palo eo e golang ya bao ba tshwaediwang ke mogare wa HIV le tiriso eo e golang ya diritibatsi ke a mangwe a mathata ao sethêô se solofelang fa lenanêô la AYFS le tla a fokotsa ka ntlha ya fa tsholofelo e le gore basha ba tla le amogela mme ba le dirise go kopa thuso le dikgakololo.

Tirêlô ya go tlhôma lenanêô e ne e tsenetswe ke basha go tswa dikolong tseo di farologaneng tsa Bethanie.

Comments