Legae la Dikgang

Ditopo tsa bana ba le babedi bao go neng go dumelwa fa ba thopilwe ka dikgoka, di bonwe.

220

Sepodise sa Motsemoshate wa Bokone Bophirima, Mahikeng, se fitlheletse ditopo di le pedi tsa bana bao esale ba begwa fa ba timetse ka Labobedi 05 Mopitlwe 2019.

Mapodisi a kaile fa Onalenna Molehabangwe le Gontse Cholo ba kwa Ramosadi ba ne ba tshameka kwa lefelong la boitapoloso ka nako ya fa ba thopiwa ka dikgoka ke batho ba le bararo bao ba neng ba tsamaya ka sejanaga se se sweu sa modiro wa Polo Vivo ka Labobedi motshegare.

Ditopo tsa ga Onalenna Molehabangwe le Gontse Cholo go tswa ko Extention 38 bao ba leng mo magareng ga dingwaga dile robedi le lesome, di fitlhetswe kwa Imperial Reserve mo toropong ya Mahikeng; ditopo tsa bone di fitlhetswe mo letangwaneng la go thuma.

Ga jaana sepodise se boloditse dipatlisiso ka maikaelelo a go tshwara bao ba tlhodileng tiro eno e e setlhogo.

Baagi bao ba dumelang fa dipolao tse di setlhogo tseno di tlhotlheleditswe ke ditiro tseo di amanang le bongaka jwa setso go nne ditopo di fitlhetswe di sena dirwe dingwe tsa mmele, ba ne ba shakgetshe ba batla go fisa ntlo eo ditopo di bonweng teng.

Mofalodi yo o efogileng go thopiwa ka dikgoka ka labobedi ebile ene ele tsala ya batswa setlhabelo, o ne a idibala mme a sianesediwa kwa bookoleng jo bo gautshwane morago ga go bona ditsala tsa gagwe di rapaletse fa fatshe. 

Go solofetswe gore e tla re ka Labotlhano 8 Mopitlwe 2019, Mokhuduthamaga wa Lefapha la Tshirêlêtsêgô ya Baagi le Botsamaisi jwa Dipalangwa; Mpho Motlhabane o tla êtêla seteishene sa Mapodisi go utlwa dintlha tebang le kgetse eno. Morago Motlhabane o tla êtêla ntlo eo bana ba fitlhetsweng teng.

Comments