Legae la Dikgang

@RustenburgLM e tlhôma letsholo la thêbolêlô ya ditirêlô la #ReDirelaSechaba

164

Pusoselegae ya Rustenburg e tlhômile semmuso letsholo la thêbolêlô ya ditirêlo la ReDirelaSechaba ka Labotlhano 22 Tlhakole 2019 mo teropong ya Rustenburg.

Bothata ba go se tseiwe ga matlakala le go se tlhokomelwe ka tolamo ke mangwe ao go solofetsweng fa letsholo la Re Direla Sechaba le tla a tokafatsa le go a fedisa.

Letsholo leno ke karolo ya leano la pusoselegae go tiisa thêbolêlô ya ditirêlô kwa baaging go akaretsa le go tokafatsa nako eo badiredi ba pusoselegae ba tsibogêlang dingôngôrêgô tsa baagi ka yona.

Mo puong ya gagwe ka ga letsholo leno, Majoro wa Pusoselegae, Mpho Khunou o amogetse gore thêbolêlô ya ditirêlô mo Rustenburg e ntse e sa tlhapise pelo a kaya fa ka letsholo leno, maikaêlêlô a bona e le go e tokafatsa. Kgabagare Khunou o kgapetse thoko gore letsholo ke karolo ya go ngôka batlhopi go lebeletswe gore naga e ya ditlhophong ka Motsheganong.

Letsholo leno leo go ya ka Pusoselegae le tlileng go akaretsa dikgorwana tsotlhe di le 45 tsa Rustenburg, le akaretsa go abêlwa ga mafapha otlhe a pusoselegae, dikoloi; ditereke; dirôri tsa matlakala gammôgô le digandaganda.

Teropo ya Rustenburg eo e ntseng e itomegela go thubega ga dipeipi le kelêlô mo mebileng, ya metsi le digweregwere; go se tsewe ka nako ga leswe go akaretsa le ditsela tseo di sa itumediseng tseo di tletseng mangôpê e tlile go ungwêlwa thata go tswa mo letsholong leno.

Motsamaisi wa Pusoselegae Nqobile Sithole o kaile fa letsholo le tlile go ungwêlwa dikgwêbôpotlana mo Rustenburg ka go di nêêla tšhono gore di tseye karolo mo go abêlanêng ka ditirêlô mo dikgorwaneng tsotlhe tsa pusoselegae.

Sithole o kaile gape letsholo leno le tlile go tswelela go ya go ile mme jaaka botsamaisi ba tlile go netefatsa gore ba tlile go tsamaya le dikgorwana tsotlhe tsa Rustenburg ka boLabotlhano go lekola maêmô le go netefatsa fa letsholo le diragala go ya ka mokgwa o le rulagantsweng ka ona.

Comments