Legae la Dikgang

Tona ya Matlôtlô Tito Mboweni o tlile go nêêlana ka tekanyetsokabô ya ngwaga wa 2019

117

Tona ya matlôtlô mo nageng; Tito Mboweni o tlile go nêêlana ka tekanyetsokabô ya matlôtlô ya ngwaga wa 2019. Tiragalo eno e tlile go tshwarwa gompieno 20 Tlhakole 2019 kwa Palamenteng kwa Kapa.

Tekanyetsokabô e latela Puo ya seêmô sa Setšhaba eo e nêêtsweng ke Mopresidente Cyril Ramaphosa go sale gale mo tshimologong ya Tlhakole, ka jalo go solofetswe gore mo puong ya gagwe Mboweni o tla itsise Setšhaba gore Puso e tlile go aroganya jang madi go tsenya tirisong maanô a go tokafatsa matshelo a MaAforika Borwa ao Ramaphosa a buileng ka ona mo Puong ya seêmô sa Setšhaba.

Mboweni o solofetswe go itsise Setšhaba gore Puso e bêêtse thoko madi a le makae go samagana segolobogolo le mathata a Sethêô sa tlamêlô ya motlakase mo nageng; go samagana le dikgwêtlhô tsa thutô e kgolwane; go ipaakanyetsa ditlhopho tsa bosetšhaba le diporôfênse gammogo le go tsosolosa itsholelo le moruô go lebeletswe thata go tsosolosa le go ema nokeng dikgwêbôpôtlana.

Kwa ntle le tseno go lebeletswe gore madi a kgolô le a tlamêlô ya bana le a mangwe a ditlamêlô tsa thuso a tla okediwa mme koketso eo e tla tsena mo tirisong fa Moranang a simologa. Lekgêthô la bojalwa le motsoko le solofetswe gore le okediwe le lona fa go lebeletswe seo e ntseng e le selomodiro mo dipuong tsa tekanyetsokabô tseo di fetileng, mme seno se tlile go lebisa kwa koketsegong ya ditlhwatlhwa tsa bojalwa le motsoko.

Sengwe gape seo e leng selomodiro mo puong ya tekanyetsokabô ke maano ao a lebêlêlwang go sireletsa bao ba dikobo dikhutshwane mo go diriseng madi a le mantsi fa ba reka dijo segolobogolo, mme go fitlhelela seo go lebêlêtswe gore gongwe Mboweni a ka oketsa mefuta ya dijo eo ba ba dikobo dikhutshwane ba sa duedisweng lekgêthô fa ba di reka.

Sengwe gape seo se solofetsweng mo puong ya ga Mboweni ke tuelô ya lekgêthô. Mo go bao ba dirang, go lebêlêtswe gore go oketswa ga lekgêthô go tla tsamaelana le mogolô, seo se rayang gore bao ba golang madi a le mantsi ba tla kgêthisiwa madi a a kwa godimo go ya ka moo Lefapha la tsa Matlôtlô le tla aroganyang badiri ka teng. Seno se tlile go akaretsa le dikgwêbô tseo le tsona di tlileng go kgêtisiwa go lebeletswe letsenô la tsona.

Go lebeletswe gore puo ya ga Mboweni e ka nne ya se nne telele go lebeletswe gore naga e ya ditlhophong tsa bosetšhaba ka Motsheganong mme puso e tlile go fetoga fa morago ga foo, ka jalo puso e ntšhwa e tlile go nna le tekanyetsokabô ya yona.

Comments