Legae la Dikgang

@NWPGOV #NWSOPA2019 Tonakgolo Job Mokgoro o solofetswe go bua ka dintlha dife?

117

Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima, Rre Job Mokgoro o solofetswe go nêêlana ka Puo ya Seemo sa Porôfênse ka Labotlhano 15 Tlhakole 2019.

Puo eno e tla be e le ya ntlha ya ga Mokgoro jaaka Tonakgolo morago ga go tlhatlhama Supra Mahumapelo yo o neng a leboga tiro morago ga dikhuduêgô tseo di neng tsa aparêla Porôfênse go simolola ka Mopitlwe wa 2018.

Go latela go tlhopiwa ga ga Mokgoro jaaka tonakgolo, Porôfênse ga e ise e tsamae e itse kagiso ya leruri. Mo sebakeng sa dikgwedi di le supa tseo Mokgoro e ntseng e le tonakgolo o setse a raletse didika tsotlhe tsa Porôfênseng go tima molelo yo o go le gantsi o tlhôlwang ke thêbolelô e e bokowa ya ditirêlô ke dipusoselegae tseo di farologaneng tsa Porôfênse.

Mo puong ya gagwe le baagi ba Bokone Bophirima, Mokgoro o solofetswe gore a bêye baagi mo leseding ka ditlamorago tsa maêtô ao a ntseng a a tsamaya go ralala Porôfênse gammôgô le ka ditlamorago tsa dikgatô tseo puso ya gagwe e di tsereng go leka go tokafatsa maemo mo Porôfênseng.

Mafapha ao a farologaneng a Puso ya Bokone Bophirima go akaretsa le dingwe tsa dipusoselegae mo Porôfênseng di ka fa tlase ga taolo ya batsamaisi mme go solofetswe gore Mokgoro o ka baya baagi mo leseding gore mafapha ano le dipusoselegae tseno di ntse di itharabologêlwa jang.

Mo godimo ga mathata ao a aparetseng tsamaiso mo mafapheng le dipusoselegae tseo di farologaneng, Bokone Bophirima e itemogêla tlhaêlô ya metsi gammôgô le maêmô ao a sa jeseng di wêlang a ditsela, kgotsa ditsela tseo maêmô a tsona a welang tlase letsatsi le letsatsi mo mafelong a le mantsi go ralala Porôfênse. Go solofetswe gore Mokgoro o tla itsise baagi ka dikgatô tsa go samagana le tseno go akaretsa le kwêlôtlase ya mafaratlhatlha mo dithêông tsa puso.

Jaaka Aforika Borwa a ya ditlhophong tsa bosetšhaba le diporôfênse mo ngwageng ono wa 2019, Mokgoro o solofetswe gape gore o tlile go leba kwa morago mme a tlhagise diphitlhêlêlô tsa Puso ya Porôfênse mo dingwageng di le tlhano tseo di fetileng.

Kabêlô ya motlakase; matlo le matloboithusetso; metsi; kagô ya dikolo; dithêô tsa boitekanelo; ditsela gammôgô le thêbolêlô ya ditirêlô tsa loagô le twantsho ya botlhokatiro ke dingwe tsa tseo go lebeletsweng gore Mokgoro o tlile go bua ka tsona fa a tlhagisa diphitlhêlêlô tsa Puso ya Porôfênse mo dingwageng tse tlhano tseo di fetileng.

Mo go lebêlêlêng kwa morago, Mokgoro o solofetswe gape go ama dintlhaphitlhêlêlô tseo Puso ya Porôfênse e neng e di ipêêtse mo Puong ya yona le baagi ka 23 Tlhakole 2018 kwa Marikana.

Gareng ga tse dingwe Mokgoro o solofetswe go nêêlana ka pegêlô ya ditirêlô tsa metshameko tseo Puso e neng ya bega kwa Marikana fa di agiwa kwa Manthe le Ipelegeng; ditirêlô tsa kgatiso ya mmino tseo Puso e begileng fa di agilwe kwa Rustenburg, Taung le Ramosa mme di ikaeletswe go kgontsha basha go gatisa mmino ntle le go ya Johannesburg; pegêlô ka ga diteko tsa mafaratlhatlha a WiFI kwa Gopane, Mofufutso le Motsoseng tseo Puso e neng ya tshepisa gore di tlile go ya tirisong ka botlalo pele ga fa ngwaga wa 2018 o ya ‘fifing.

Puso e ne gape ya itsise gore mo maitekong a yona a go tsholetsa itsholêlô ya magae, metseselegae le diterôtswana (VTSDs), 70% ya tekanyetsokabô e tla boela e dirisiwa mo VTSDs. Mokgoro o solofetswe gore o tla neelana ka pegêlô tebang le seno go akaretsa le gore jaaka Puso, ba bokgakala bo bo kae ka go netefatsa fa Porôfênse e dirisa Setlamô sa Tsweletsopele sa Bokone Bophirima (NWDC) go itirêla dithusa thuto.

Puso e ne ya itsise gape gore e samagane le go atumetsa “warehouses” gaufi le bagwebipôtlana, mme ya itsise fa e ne e setse e butse e nngwe ya “warehouses” tseno kwa Potchefstroom le gore e nngwe e ne e agiwa kwa Mafikeng, fa e nngwe e tlile go agiwa kwa sedibeng sa Dr Ruth Mompati le e nngwe kwa sedikeng sa Bojanala. Go lebeletswe gore Mokgoro o tla fana ka pegêlô gore Puso e bokgakala jo bo kae ka tseno go akaretsa le maano a mantšhwa fa a le teng, a go godisa itsholêlô ya VTSDs le go tlhôla ditiro mo Porôfênseng.

Sengwe gape seo Puso e neng ya bua ka sona le baagi mo puong ya 2018, ke go samagana le manyôfônyôfô mo mafapheng le dithêô tsa puso, tseno di akaretsa go se fele ga dikago, mantlo a diRDP gammôgô le ditsela. Puso e ne ya tshepisa gore e tla batlisisa tseno le go kopa bakhuduthamaga bao ba farologaneng go nêêlana ka bopaki mo dipatlisisong tebang le tseno tseo puso e neng ya bolelela baagi fa e tlile go di dira. Go lebeletswe gore Mokgoro o tla fana ka pegêlô e e malebana le seno.

Puo ya Seemo sa Porôfênse e tlile go nna ya bofelo ya tsamaiso ya ga jaana eo e leng ya botlhano go tloga fa Aforika Borwa a tshwara ditlhopho tsa botlhe ka ngwaga wa 1994, ka jalo go ka dirafala gore Mokgoro a se lotologe thata go lebeletswe gore go tlile go nna le tsamaiso e ntšhwa fa morago ga gore ditlhopho di tshwarwe ka kgwedi ya Motsheganong.

Comments