Legae la Dikgang

Mabeskraal Young Pirates e gapa kgaisano ya Matutu Challenge

276

Kgaisano e ne e tsenetswe ke ditlhopha di le nne; Mabeskraal Young Pirates; Mabeskraal Young Stars; Mabeskraal XI Experience le Tweelaagte Young Stars

Matutu Challenge eo e leng mo ngwageng wa yona wa ntlha ke tshwaraganêlô ya Mabeskraal Youth Forum, Pro-Athlets International gammôgô le Nketu Nkotswe Legacy.

Setlhopha sa kgwele ya dinao sa Mabeskraal Young Pirates se ne fa gautshwane sa gapa kgaisano ya Matutu Challenge eo e neng e tshwaretswe kwa mabaleng a metshameko a Mabeskraal Stadium ka 3 Tlhakole 2019.

Mabeskraal Young Pirates e ne ya fetela kwa makgaolakganyeng morago ga gore e boe kwa morago le go mamolola Mabeskraal Young Stars 4-2 mo sekamakgaolang a ntlha ao a neng a lebilwe ke batho ba ka nna 200.

Mabeskraal Young Stars e ne ya itlhôma kwa pele mo karolong ya ntlha fa Mojalefa “Jaks” Dibobo le Tshegofatso “Jada” Sitoe ba nosa dinô di le pedi go e le nngwe ya Young Pirates eo e nositsweng ke Kagiso “Skocha” Maboe.

Mo karolong ya bobedi, Khumo “Doctor” Masiangoako o ne a lekalekanya dinô, mme Mogomotsi Abednigo Mosimanyana o ne a tlhoma Young Pirates kwa pele, a ipoa kgatsu gape go tlisa maemo go dinô di le 4 tsa Young Pirates le di le 2 tsa Mabeskraal Young Stars.

Young Pirates e ne ya boa ya kopana le Tweelaagte Young Stars kwa makgaolakganyeng fa morago ga gore Tweelaagte Young Stars e ntshetse ntle Mabeskraal XI Experience mo sekamakgaolakgang a bobedi, ka thago ya dipenalty ka dinô di le 5 go di le 4.

Kagiso “Skocha” Maboe o ne a tlhoma Young Pirates kwa pele mo kgaolong ya ntlha ya makgaolakgang mo motshamekong yo Young Pirates e neng ya o gapa ka 1-0 go ikgapela sekgêlê sa Matutu Challenge gammôgô le diaparo tsa setlhopha le madi a a mo seatleng a R2000.

Monosi wa dino tse dintsi

Mogomotsi Abednigo Mosimanyana gammôgô le Kagiso “Skocha” Maboe ba ne ba ikgapêla sekgêlê sa go nna banosi ba dino di le dintsi ka tshwaraganêlo fa morago ga go nosa dino di le pedi mongwe le mongwe. Mo godimo ga go ikgapêla sekgêlê ba ikgapetse gape le madi a a mo seatleng a R250.

Kagiso “Skocha” Maboe (magareng) gammôgô le Mogomotsi Abednigo Mosimanyana (mojeng) ba amogela sekgêlê sa bona le madi a a mo seatleng.

Motshameki yo o gaisitseng wa kgaisano

Kagiso “Skocha” Maboe o ne a tlhopiwa go nna motshamiki yo o gaisitseng wa kgaisano ka ntlha ya go nosa mo metshamekong yotlhe le go nosa nnô eo e dirileng gore setlhopha sa Young Pirates se fenye kgaisano ya Matutu Challenge. O ne a ikgapêla sekgêlê le madi a a mo seatleng a R250.

Kagiso “Skocha” Maboe o amogela sekgêlê gammôgô le madi a a mo seatleng tsa go nna motshameki yo o gaisitseng wa kgaisano

Matutu Challenge e ne e rulagantswe ka tshwaraganêlô ke Mabeskraal Youth Forum, Pro-Athlets International gammôgô le Nketu Nkotswe legacy.

Reetsa puisano ya Dikgang24 le Moiketsi Matlakale wa Mabeskraal Youth Forum gammôgô le Obakeng Seemise wa Pro-Athlets International fa ba tlhalosa go ya pele ka maikaelêlô a bona ka Matutu Challenge gammôgô le go tsosolosa metshameko ya kgwele ya dinao ka mo bophirima jwa Pusoselegae ya Moses Kotane.

 

 

 

Moiketsi Matlakale gammôgô le Obakeng Seemise go tswa kwa Mabeskraal Youth Forum gammôgô le Pro-Athlets International ba re tlhalosetsa ka ga Matutu Challenge.

Comments