Legae la Dikgang

Nna o bolokêsegile kwa dithêông tsa thuto e e kgolwane

115

Ngwaga wa 2019 ke wa tshimologo ya kgaolo e ntšha mo bashêng ba le bantsi. Bangwe bao ba neng ba dira Mophato wa 12 mo ngwageng yo o fetileng, ba ya go simolola dithuto kwa dithêông tsa thuto tse di kgolwane.

Le fa e le gore baithuti ba êla kwa sekolong go ithuta mme ba tshwanetse gore ba bone thuto kwa ntle ga go nna batswasetlhabêlô ba botlhokotsebe, ka bomadimabe go a direga gore ba itemogêlê bosenyi kwa dithêông tsa thuto.

Itsêêle maele ao a latelang go nna o babalesegile kwa sekolong.

  • Nna o le malalaalaotswe, seno se tla go thusa go lemoga fa e le gore mongwe a ka tswe a go ja lešhwe
  • Tsamaya le segopa sa ditsala, seno se tla thusa gore fa le tlhasêlwa yo mongwe kgotsa ba bangwe ba ka ya go batla thuso
  • Nna le dinomore tsa mogala tsa tshoganyetso fa gaufi, go dira jalo go tla thusa gore o kgônê go kopa thuso ka potlako fa o tshoganyeditswe ke disinyi.
  • Kopa badiri ba tshireletso ba sethêô se o leng kwa go sona gore ba go tsamaise tsela fa o tsamaya bosigo kwa sekolong
  • Netefatsa gore o aga o notletse phaposi ya gago, notlêla fa o tswa le fa o tsena bosigo; go na le kgonagalô ya gore o ka tshwara borôkô o sa notlêla mme wa tswa motswasetlhabêlô wa bosenyi kgotsa petêlêlô
  • Ikêlê tlhôkô mo mafaratlhatlheng a dikgokaganyo, disinyi di ka dirisa tshedimosetso eo o e tlhagisang kwa Facebook kgotsa Twitter go êla tlhôkô metsamaô ya gago le go go tlhagisetsa kotsi.
  • Netefatsa gore o itsise batsamaisi ba tshireletso kwa sekolong ka matshosetsi mangwe le mangwe ao o a itemogêlang

Kwa bofelong, gakologêlwa gore o ya go dira eng kwa sekolong mme o ikamaganye le go tsalana le bao ba itseng gore ba ya go dira eng kwa sekolong le bona.

Comments