Legae la Dikgang

Dikolopôtlana di le 119 le tse dikgolwane di le 35 mo Bokone Bophirima di dirisa matloboithusetso ao a sa amogelesegeng.

111
  • Go aga matloboithusetso ao a amogêlêsêgang, Lafapha la Thuto e e Potlana le tlhôka R279 million
  • Mo gare ga dikolo tseno, lefapha le beetse thoko madi go tlhabolola fela matloboithusetso mo dikolong di le 50

Lefapha le tshwanetse go dira ka natla go netefatsa gore seêmô sa ga jaana se a baakangwa. Mo godimo ga moo, lefapha le tshwanetse go ikgolaganya le ditheo tseo di jaaka mokgatlho wa dipatlisiso tsa metsi go sekaseka mekgwa e e itlhomileng kwa pele eo e ka thusang lefapha go samagama le mathata a dikagô ao lefapha le a itemogelang.

Mr mlungisi Johnson (monnasetilo wa komiti ya merêrô ya metsi le digweregwere)

Dikomiti tsa kgotlathêo molao ya bosetšhaba tseo di lebaganeng le merêrô ya metsi le digweregwere mmôgô le ya thutopôtlana di tlhagisitse matshwênyêgô a tsona tebang le tshalelômorago e e malebana le go tlamêla ka matloboithusetso ao a amogêlêsêgang mo dikolong go ralala Porôfênse ya Bokone Bophirima.

Dikomiti ka bobedi di etetse Porôfênse go tla go lekola seêmo sa thuto le ipaakanyo ya Lefapha la Thuto mo Bokone Bophirima tebang le ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tseo di tlileng go simolola mo sebakeng se se khutshwane.

Dikomiti di gateletse gore ga go amogelesege gore bana bao ba etsang ba Grade R ba tsweletse go dirisa matloboithusetso a mosima ao a bayang matshelo a bona mo kotsing.

Ke matloboithusetso a tshwanang le ano ao dikomiti di tshwenyegileng ka ôna mo dikolong go ralala Porôfênse ya Bokone Bophirima. Setshwantsho se rebotswe.

Go ya ka pegêlô eo e rebotsweng ke dikomiti ka bobedi, Lefapha mo Porôfênseng le beetse thoko R90 million mo ngwageng yono wa matlôtlô go tlhabolola matloboithusetso mo dikolong di le 50 go ralala Porôfênse. 

Lefapha la Thuto mo Porôfênseng le begile fa e le dikolo tse di pôtlana di le 119 le tse digolwane di le 35 tseo di tlhôkang go tlhabololelwa matloboithusetso mo Bokone Bophirima.

Comments