Legae la Dikgang

Mapodisi a Hartswater a tswalela bodirelo jo bo seng ka fa molaong.

119

Magareng ga dingwe tseo di fitlhwetseng kwa bodirelong jo bo seng ka fa molaong, ke tseo di dirisiwang fa go apeiwa dijo. Setshwantsho: SAPS


  • Bodirelo bo lekanyediwa go R77 million
  • Go tshwerwe batho ba le barataro ke sepodisi kwa Hartswater
  • Mapodisi a fitlhetswe go dirwa, gareng ga tse dingwe; ‘spices’, ‘baking powders’, ‘instant yeast’ mmogo le polish ya ditlhako.

Mapodisi a fitlhetse dithoto tsa maina ao a itsegeng a spices, baking powder, instant yeast, sanitary towels, polish ya ditlhako le dithoto tse dingwe tseo di seng ka fa molaong.


Mapodisi a Hartswater a tsweletse ka dipatlisiso fa morago ga gore ba tshware batho ba le barataro bao ba fitlhetsweng ba na le karolo mo tsamaisong ya bodirelo jo bo seng ka fa molaong.

Bodirelo jono bo ne bo tlhagisa dingwe tsa diloki tseo di dirisiwang fa go apeiwa go akaretsa di-spice le baking powder, mme dithoto tsotlhe kwa bodirelong di lekanyediwa go R77 million.

Go ya ka pegelô eo e reboletsweng bobegakgang, banna ba le batlhano le mosadi a le mongwe ba tlile go tlhagelela kwa kgotlatshêkêlô tebang le ditatofatso tsa go nna le dithoto tseo di seng ka fa molaong, go akaretsa go dira dithoto tseo le go di phatlhalatsa mo mafelong ao a farologaneng.

Sengwe sa didirisiwa tseo bodirelo bo neng bo di dirisa e se ka fa molaong. Setshwantsho: SAPS

Pegelô e tlhalositse gore bao ba ikarabelang mo go sireletseng maina ao a itsegeng (brand protectors) mmogo le bangwe bao ba itseng mo go tseneletseng ka morêrô yono, ba tsere dithoto go di isa kwa Pretoria, kwa go tla dirwang gona, diteko go ya pele.

Mapodisi a lebogile baagi ka thuso ya bona mo morêrông ono.

Comments