Legae la Dikgang

“Dikarolo dingwe tsa Ikageleng kwa JB Marks di aparetswe ke digweregwere (sewerage) le leswe” Democratic Alliance

184

Dingwe tsa dikarolo tsa Ikageleng di itemogela bothata jwa kelêlô ya digweregwere. Setshwantsho: DA


  • Lekôkô le tlhalosa fa le sweditse go ya go sekaseka maemô kwa Ikageleng go latela dingôngôrêgô tsa baagi
  • Le tlhalosa fa le tlile go kwalela Moeteledipele wa Pusoselegae ya JB Marks, Kgotso Khumalo gammogo le Motsamaisi wa Pusoselegae, Cyril Henry gore ba tseye dikgato tsa potlako go baakanya kêlêlô ya digweregwere eo e setseng e tlwaelegile kwa Ikageleng

Lekôkô la Democratic Alliance kwa Pusoselegaeng ya JB Marks la re le tlile go kwalela Moeteledipele wa Pusoselegae, Kgotso Khumalo gammôgô le Motsamaisi wa Pusoselegae Cyril Henry gore ba tseye dikgato tsa potlako go baakanya kêlêlô ya digweregwere eo e setseng e tlwaelegile kwa Ikageleng.

Lekôkô le tlhalositse fa le ne la amogela dingôngôrêgô go tswa mo baaging ka kêlêlô ya digweregwere kwa dikarolong dingwe tsa Ikageleng, mme la swetsa go ya go sekaseka maemô.

Go ya ka lekôkô, kwa Extension 11, le fitlhetse mebila le mantlo a dikaganyeditswe ke digweregwere le leswe.

Baagi ba pateletshega go hema mowa yo o nkgang maswe letsatsi le letsatsi mme seno se baya maphelo a bona mo kotsing, jaaka bontsi bo gotlheletse ruri ka ntlha ya seno.

DA e tlhalosa fa baagi ba ntse ba kwalela mokhanselara wa bona gammôgô le Pusoselegae, mme go fitlha ga jaana, ga go na kgato epe eo e tserweng go rarabolola bothata jono.

Mo ngwageng yo o fetileng, kgotla ya JB Marks e fetisitse tekanyetsokabo ya R12 million go tokafatsa mafaratlhatlha a digweregwere, le fa go le jalo, go fitlha ga jaana seo ga se ise se direge mo kgaolong.

Lekôkô le neile Pusoselegae dibeke di le pedi go tsiboga le go samagana le mathata a digweregwere kwa Ikageleng, mme le tlhalositse fa le tlile go tlhatlhela kgetse kgatlhanong le Pusoselegae fa e ka se dire jalo.

Comments