Legae la Dikgang

Komiti Ya ditiro ya bosetšhaba ya ANC e solofetswe go swetsa ka morêrô wa tonakgolo ya Bokone Bophirima

122

Komiti ya ditiro ya bosetšhaba ya lekôkô la African National Congress e solofetswe go kôpana gompieno, 20 Seetebosigo 2018 go swetsa ka gore ke mang yo e tla nnang tonakgolo e ntšha ya Porôfênse.

Lekôkô la African National Congress bosetšhaba le itsisitse fa morago ga kôpanô ya kgotla khuduthamaga ya lôna gore le laetse komiti go swetsa ka morêrô wa tonakgolo e ncha ka Labone 21 Seetebosigo 2018.

Kgabagare kantôrô ya mmusakgotla wa kgotlathêômolao mo Porôfênseng o itsisitse maloko a kgotlathêômolao gore a ipônagatse kwa kgotla ka Labotlhano. Seno se latela fa moragô ga gore Moatlhodimogolo wa kgotlatshêkêlôkgolo ya Mahikeng a rebole kitsiso gore o tlile go ikanisa tonakgolo e ntšha ka Labotlhano, 22 Seetebosigo 2018.

Moatlhodimogolo o rebotse kitsiso go diragatsa karolwana ya 128 ya molaotheo wa naga eo e tlhalosang gore tonakgolo e ntšha e tshwanetse go tlhôpiwa mo gare ga malatsi a le 30 fa morago ga gore go nne le phatlhatiro ya tonakgolo.

Fa e sale Porôfênse e eteletswe pele ke namaotshwareletse, Wendy Nelson go tloga fa tonakgolo ya pele e leng Supra Mahumapelo a tlogela tiro ka 23 Motsheganong 2018.

Comments