Legae la Dikgang

Bokone Bophirima e tshwara makgaolakgang a Porofense a bosetlabosheng a Danone under-12

239

Njwanyana e tlile go bonwa mabotobotong ka Lamatlhatso 16 Seetebosigo 2018 fa bosetlabosheng ba dingwaga di le ka fa tlase ga 12 go tswa mo dikolong di le nne tsa Porofense ya Bokone Bophirima di suputsana kwa mabaleng a Matlosana.

Dikolo di le nne go tswa mo didikeng di le nne tsa Porofense, di tlile go kopana mo makgaolakgannyeng a Porofense a Sekgele sa Bodichaba sa Danone, a o mo go ona go tshamekang baithuti ba dikolo tse di potlana ba dingwaga di le ka fa tlase ga 12.

Sekolo seo se tlileng go kgorisa tse dingwe thupa e tla nna ditshimega tsa Porofense, mme e tla re fale ka Lwetse- se kopane le ditshimega go tswa kwa Diporofenseng tse dingwe go tsaya karolo mo makgaolakgannyeng a Bosechaba kwa Gauteng.

Sedika sa Dr Ruth Segomotsi Mompati se tlile go emelelwa ke sekolo se se potlana sa Kwala-Kitso; Bojanala e tlile go emelelwa ke Rustenburg Laerskool Noord; Dr Kenneth Kaunda e tlile go emelelwa ke sekolo se se potlana sa Potchefstroom mme Ngaka Modiri Molema yona e tlile go emelelwa ke sekolo se se potlana sa Refethuto.

Kgaisano eno ya bosetlabosheng ya Danone eo e tsenelwang ke bagaisani go tswa mo dinageng di le 32 ngwaga le ngwaga, e lekanyetswa gore e ama matshelo a bana ba le dimilione di le 2.5 mo ngwageng. Monongwaga ke dikolo di feta 3000 mo Aforika Borwa tseo di ikwadisitseng go tsaya karolo mo kgaisanong.

Metshameko ya Lamatlhatso e tlile go simolola ka ura ya Lesome kwa Alabama kwa mabaleng a metshameko a Klerksdorp, mme ga go duelwe go tla go lebelela le go etleletsa bosetlabosheng.

Metshameko e tlile go simolola ka 10:00am mme Danone e tlile go neela batshegetsi le batlametshamekong bangwe, dingwe tsa diyoghurt tsa yona go akaretsa; YogiSip, NutriDay le DanUp.

Comments