Legae la Dikgang

Thebolo ya ditirelo mo Pusoselegaeng ya Moses Kotane go ya ka tekanyetsokabo ya 2018/2019

142

Tekanyetsokabo ya R1, 1 billion e itsisitswe ke Majoro Ralesole Diale kwa motseng wa Vrede, 31 Motsheganong 2018.

Go latela metseletsele ya dikopano tsa leano la kopanelo la tsweletso (IDP) tseo mo go tsona baagi ba pusoselegae ya Moses Kotane ba tlhagisitseng ditlhabologo tseo ba ka ratang go di bona mo dikgorong tsa bona; Majoro Ralesole Diale o itsisitse thebelo ya ditirelo eo pusoselegae e tlileng go e neela baagi ba metse eo e farologaneng mo Moses Kotane.

Ditsela tseo di sa tsamaegeng, tlhokego ya metsi le mantlo, mabitla ao a sa agelediwang gammogo le mabone ao a sa direng ke dingwe tseo baagi ba ledileng ka tsona ka motsi wa dikopano tsa IDP.

Fa a itsise tekanyetsokabo ya 2018/2019; Majoro o tlhalositse gore ba lekile jaaka pusoselegae eo e sa itsholelang go lekane, go neelana ka tekanyetsokabo eo e dirilweng go setswe morago melawana ya tsamaiso ya dipusoselegae.

Tekanyetsokabo ka diporojeke, metse le dipalo

 • Go simolola Agro Park kwa Makweleng. Porojeke e beetswe R4, 8 million.
 • Go agelediwa ga mabitla mo metseng eo e farologaneng. Porojeke e beetswe R500 000, 00 mme metse e tla tlhopiwa go ya ka ditlhokego tse di mo IDPs tsa metse eo e farologaneng.
 • Go agiwa ga matlolehalahala kwa metseng ya Seolong, Mokgalwaneng le Makoshong. Porojeke e beetswe R15, 9 million.
 • Go beetswe thoko R11, 4 million ya Mogwase landfill site.

Mabone

Mabone a di-apollo a tlile go tsenngwa mo metseng eo e farologaneng mme a beetswe R7, 8 million. Metse eo e tlileng go tsenyediwa mabone ke:

 • Goedehoop mme mabone a le 2
 • Sesobe mabone a le 3
 • Kraalhoek mabone a le 4
 • Motlhabe mabone a le 5
 • Moruleng mabone a le 4
 • Lerome mabone a le 4

Mabone ao a saleng a tlhomilwe mo dingwageng tseo di fetileng mme a ise a tshubiwe, a tlile go tshubiwa mo ngwageng wa tekanyetsokabo mme a beetswe R2 million.

Ditsela le mesele ya metsi

Dipula tseo di agang di na mo dikgaolong tsa pusoselegae, di tlogela bontsi ba ditsela di senyegile.

Go samagana le mathata a ditsela tseo di leng mo maemong ao a sa kgatlhiseng mo metseng ya Moses Kotane, pusoselegae e itsisitse fa e beetse thoko R48, 5 million go feleletsa diporojeke tsa ditsela le go simolola tse dincha go akaretsa le mesele ya metsi.

Metse eo e neetsweng kabelo mo tekanyetsokabong go baakanya ditsela ke:

 • Kameelboom go feleletsa porojeke eo e tsweletseng ga jaana ya 2.5 km mo gare ga motse. Porojeke e beetswe R2, 5 million.
 • Obakeng go feleletsa porojeke eo e tsweletseng ga jaana ya 3km ka mo gare ga motse. Porojeke e beetswe R1 million.
 • Witrantjie go feleletsa porojeke eo e tsweletseng ga jaana ya 2.7km ka mo gare ga motse. Porojeke e beetswe R2, 5 million.
 • Ledig go feleletsa porojeke eo e tsweletseng ga jaana ya mesele ya metsi (storm water). Porojeke e beetswe R8, 3 million.
 • Uitkyk go simolola porojeke e ncha ya tsela ya mo gare ga motse ya 2.5km. Porojeke e beetswe R10 million
 • Mabele-a-Podi go simolola porojeke e ncha ya ditsela le mesele ya metsi ya 2.3km. Porojeke e beetswe R12 million.
 • Manamela go simolola porojeke e ncha ya tsela ya mo gare ga motse ya 2.3km. Porojeke e beetswe R12, 2 million.

Matloboithusetso

Pusoselegae e beetse thoko R18 million go aga matloboithusetso mo metseng eo e farologaneng, metse eo le dikabelo tsa yona ke e e latelang:

 • David Katnagel e beetswe R266 000, 00
 • Phalane e beetswe R4, 4 million
 • Leruleng e beetswe R4, 4 million
 • Mopyane e beetswe R4, 4 million
 • Manamakgotheng e beetswe R4, 4 million

Kabelo ya motsesetoropo wa Mogwase ke R9 million go tsweletsa karolo ya bobedi go nchwafatsa peipe ya leswe (Mogwase Sewer outfall pipeline)

Thebolelo ya Metsi

Metsi fa e sale e le tlhobaboroko mo Moses Kotane, mme pusoselegae e beetse thoko R107 million go tlamela metse eo e farologaneng ka metsi.

Diporojeke tsa metsi mo tekanyetsokabong ya monongwaga ke tse di latelang:

 • Kayakhulu e beetswe R3, 2 million
 • Welgeval e beetswe R5, 6 million
 • Wilverdiend e beetswe R3, 2 million
 • Seolong e beetswe R2, 5 million
 • Mapaputle e beetswe R2, 5 million
 • Dekameelkuil e beetswe R2, 5 million
 • Lerome e beetswe R6, 9 million
 • Pella e beetswe R9, 9 million
 • Tlokweng e beetswe R12 million
 • Go feleletsa Lerome bulk water augmentation go beetswe thoko R8 million
 • Go feleletsa Mokgalwaneng bulk water augmentation go beetswe thoko R8, 7 million
 • Mositwana bulk water augmentation e beetswe R9, 6 million
 • Peipe eo e tlileng go tsaya metsi go tswa Mabeskraal go ya Uitkyk le go ya Moubana le metse e mengwe e e gaufi. Porojeke e beetswe R19 million
 • Voordonker e beetswe R4, 6 million
 • R2 million e beetswe thoko go dira dipatlisiso tebang le go tlamela Mogwase ka metsi (Water feasibility study)
 • R3 million e beetswe thoko go nchwafatsa didiriswa (assets) tsa metsi
 • R3, 5 million e beetswe thoko go tlamela ka dimitara tsa prepaid tsa metsi.

Tekanyetsokabo e tlile go simolola go dirisiwa fa Phukwi a simologa mme Majoro o itsisitse baagi bao metse ya bona e sa neelwang thebolelo monongwaga gore pusoselegae ga ya ba lebala.

Fa go kabo go kgonagala re ne re tla neelana ka ditirelo mo karolong nngwe le nngwe mme ka ntlha ya Madi ao a sa lekaneng, re palelwa ke go neelana ka diporojeke tsa ditirelo mo motseng mongwe le mongwe yo o ka fa tlase ga taolo ya rona.

Comments