Legae la Dikgang

“Ke leboga tiro pele ga nako” #SupraMahumapelo

273

Lekoko la African National Congress le itsisitse gompieno fa Supra Mahumapelo a neelane semmuso ka lekwalo la go leboga tiro.

Lemorago

Mahumapelo fa a sale a kgaogane le tsamaiso ya Puso mo Porofenseng ya Bokone Bophirima morago ga gore a itsise fa a leboga tiro jaaka Tonakgolo ka 8 Motsheganong 2018.

Mahumapelo fa a sale a le ka fa tlase ga kgatelelo gore a leboge tiro fa morago ga gore mokgatlho wa bosechaba wa badiri ba thuto, kalafi le ba bangwe bao ba kopaneng (NEHAWU) o ngale tiro mo Porofenseng o ngongorega ka manyofonyofo mo lefapheng la Pholo le gore tlhogo ya lefapha e lebogisiwe tiro.

Lekoko la African National Congress mo Porofenseng le ne ka nako eo la rebola pegelo eo mo go yona le neng le amogela go leboga tiro ga ga Mahumapelo le go mo lebogela gore a tsere dikgatlhegelo tsa Porofense mme a di beile kwa godimo ga tsa gagwe.

E ne ya re letsatsi leo le latelang ka 9 Motsheganong 2018 khuduthamaga ya lekoko mo Porofenseng ya tlhalosa mo kopanong gore:

  • Ga go na lefapha lepe la mokgatlho leo le laetseng Tonakgolo go leboga tiro
  • Ka jalo, go ne go se na dipuisano tse di maleba magareng ga khuduthamaga jaaka e le yona e romileng Mahumapelo go nna Tonakgolo, tebang le go leboga tiro ga ga Mahumapelo. Khuduthamaga e ne ya laela Mahumapelo go gogela morago go leboga tiro ga gagwe go fitlhelela go nna le dipuisano tse di maleba ka ga morero yono.

Khuduthamaga e ne ya gogela morago go amogela ga yona go leboga tiro ga ga Mahumapelo mme ya swetsa ka gore a tseye malatsi a boikhutso mme a tlhope Tonakgolo ya namaotshwere fa lekoko le santse le samagane le go rarabolola marara a Porofense.

Dikhuduego mo Porofenseng

Go ngala tiro ga badiri ba NEHAWU go ne ga lebisa kwa go tlhaeleng ga melemo mo bontsing jwa ditheo tsa Pholo mo Porofenseng mme seno sa lebisa kwa dikhuduegong tseo di neng tsa runya kwa Mahikeng fa morago ga gore batho ba le babedi ba tlhokafale ka ntlha ya tlhaelo ya baoki kwa ditheong tsa Pholo. Baagi ba ne ba simolola go ikuela gore Mahumapelo a role tiro mme dikhuduego di ne tsa aparela didika di le tharo tsa Porofense e leng Ngaka Modiri Molema, Dr Ruth Segomotsi Mompati gammogo le Dr Kenneth Kaunda.

Setlhopa Sa Borongwa sa Ditona tsa Mafapha ao a Farologaneng le go beewa ga Mafapha le Porofense ka fa tlase ga tsamaiso ya Puso ya Bosechaba

Go runya ga dikhuduego go ne ga lebisa kwa goreng Mookamedi wa naga, Cyril Ramaphosa le lekoko leo le busang la African National Congress ba tlhope Setlhopa sa borongwa sa Ditona seo se eteletsweng kwa pele ke Tona Nkosazana Dlamini Zuma, go tla go batlisisa thitokgang ya dikhuduego mo Porofenseng.

Fa morago ga metseletsele ya dikopano le dipuisano le banna-le-seabe mo Porofenseng, Puso ya Bosechaba e ne ya swetsa go tsaya taolo ya Mafapha a Pholo le Matlotlo mo Porofenseng mme morago ya swetsa go baya taolo yotlhe ya Porofense ka fa tlase ga taolo ya Bosechaba.

Kitsiso ya Sesheng ya go leboga tiro ga ga Mahumapelo

Go leboga tiro ga ga Mahumapelo go itsisitswe semmuso ke Mokwaledi Kakaretso wa lekoko la African National Congress, Ace Magashule kwa dikantorokgolo tsa lekoko kwa Luthuli House.

Cde Supra Mahumapelo o sa tswa go leboga tiro jaaka Tonakgolo ya Bokone Bophirima. Re itumelela gore o tsere tshwetso eno ebile re dumelana le go leboga tiro ga ga Cde Supra Mahumapelo.

Mahumapelo o tlhalositse gore o rola marapo pele ga nako ka tshepo ya gore jaaka lekoko ba tla gakatsa ntwa ya bona kgatlhanong le megagaru, bosenyi le manyofonyofo.

Ke tsere tshwetso go rola marapo pele ga nako gonna ke sa batle go bonwa jaaka ekare ke dirisa kantoro ya Puso go itshireletsa. Ke batla go letlelela ditsamaiso tsotlhe go tswelela ntle le kgoreletsego.

Go ya pele Mahumapelo o tlhalositse gore ba tlile go kopanya lekoko le semphato sa lona go ipaakanyetsa ditlhopo tsa Bosechaba tsa 2019. O lebogile mokgatlho go mo roma jaaka Tonakgolo le go amogela go rola marapo ga gagwe pele ga nako mme a tlhalosa gore ga a solofela go atswiwa ka sengwe ke lekoko.

Comments