Legae la Dikgang

Pusoselegae ya Moses Kotane e tsweletse ka metseletsele ya dikopano tsa IDP

128

Pusoselegae ya Moses Kotane e tsweletse ka metseletsele ya dikopano tsa leano leo le kopanetsweng la tsweletsopele (IDP) mo dikarolong tseo di farologaneng tsa kgaolo.

Pusoselegae e ne fa gautshwane e kopane le baagi ba dikgoro (wards) tsa 23, 24, 25, 26, 27 le 30 kwa Ntsweng Sports Ground gaufi le motse wa Mabeskraal, ka maikaelelo a:

go sekaseka tekanyetsokabo gore mo ditlhabololong tseo di kopilweng ke baagi go ya ka dikgoro ka go farologana, ke difeng tseo di reboletsweng madi go tswelela pele mo ngwageng wa tekanyetso wa 2018/2019.

Baagi ba ne ba lalediwa gore ba tlhagise ditshwaelo tsa bona ka ga tekanyetso gore e re fa e boela kwa kgotlatsamaisong ya pusoselegae go amogelwa semmuso, e be e le fa e akaretsa le ditshwaelo tsa baagi botlhe.

Kopano eno e ne e tshwerwe go latela kopano ya ntlha eo e neng e tshwerwe ke dikgoro le pusoselegae ka kgwedi ya Diphalane wa 2017 kwa Tweelaagte. Dikopano tse dingwe go ya ka dikgoro ka go farologana di a tswelela mme baagi ba ka ikgolaganya le baeteledipele mo dikgorong tsa bona go bona dintlha go ya pele.

Comments