Legae la Dikgang

Ditsela tseo di sa tsamaegeng, tlhokego ya metsi le mantlo gammogo le mabone ao a sa direng; le tse dingwe. Baagi ba bua le Pusoselegae ya Moses Kotane

159

Baagi ba dikgoro tsa 23, 24, 25, 26, 27 le 30 ba ne fa gautshwane ba kopane le pusoselegae ya Moses Kotane go tla go sekaseka tekanyetsokabo ya 2018/2019 pele ga fa e amogelwa semmuso ke kgotlatsamaiso ya pusoselegae.

Mo kopanong eo e neng e tshwaretswe kwa mabaleng a Ntsweng gaufi le Mabeskraal, baagi ba ne ba newa nako go tlhagisa maikutlo a bona le go tshwaela mo go tseo di neng di buiwa ke baeteledipele ba dikgoro ka go farologana.

DINGWE TSA DITSHWAELO TSA BAAGI

Community Hall fa e sale e agilwe, e setse e tlhogile ditlhaga. Tsela ya pavement e dirilwe mme bothata ke gore e tletse mmu ka ntlha ya fa go sena mesele ya metsi mme fa pula e na, metsi a tlogela mmu go kgobalagana mo go yona. Lerato, Mmorogong.

Primary School e kwa ntle ga motse, go na le noka eo e kgaoganyang sekolo le motse mme fa pula e nele, noka e a tlala mme seno se thibelela bana go ya sekolong ka ntlha ya gore ga gona leborogo, re kopa gore tsela e tsenngwe pavement le bridge. Rapula, Makgope.

Re kopa gore tsela eo e golaganyang Witrantjie le Tweelaagte e baakanggwe gonne re na le bakgwenyana kwa Tweelaagte, fa pula e nele bakgwenyana ba rona ba kwa Tweelaagte ga ba kgone go re etela ka ntlha ya fa tsela e sa tsamaege. Badiri bao e leng baagi ba Witrantjie ba latelela dipalangwa tsa botlhe kwa motseng wa Maologane fa dipula di na gonne ditsela di sa tsamaege mo gare ga motse.

E nngwe ya ditsela tseo di yang Mabitleng mo motseng wa Mabeskraal. Go baakangwa ga ditsela tseno ke sengwe seo se kopilweng ke bontsi jwa baagi mo leanong la kopanelo la tsweletso (IDP) mo pusoselegaeng ya Moses Kotane.

Tsela e senyegile kwa Mabelleng, go ya ka tekanyetsokabo ya ngwaga wa 2013/2014 go kaiwa fa go dirilwe tsela ya boleele jwa dikilometara di le 6.6 mme tsela eo ga ya dirwa, ga twe budget e timetse. Katlego, Mabelleng.

Makoshong 2, ga go na phase 2 ya metsi, re kopa gore MPAC le Monitoring ba tle Makoshong go lebelela dilo tseo re di buang, ba tle go iponela ka matlho. Fanu, Makoshong.

Rre Mosito o a dira, ditlhabologo re di bone. Re tlhoka Community Hall kwa Rietfontein le Holfontein. Re tlhoka paving internal roads. Fa pula e na dibese ga di tsene mo gare ga motse, maborogo a thibane a tlhoka go thibololwa. Mmasepala a thuse ka pressure pumps. EPWP e bereka matsatsinyana, re kopa e nne permanent. Lucky, Rietfontein.

Go nna le mme wa 100 years ga a ise a kereye motlakase, since a kopile motlakase for past 20 years. Re kopa tsela ya paving go ya clinic kwa Bapong. Mabone a shota, mme go shota ga ona go oketsa crime. Re kopa lebone kwa sekolong sa Semetsa. Go utswitswe dipompo tsa metsi, re kopa thebolelo ya metsi e okediwe go agiwe resevowa ka kwa Semetsa. Boitumelo, Bapong.

Fa e sale go agilwe diRDP kwa Moubana ka 2012, tse dingwe di a tshuba mme tse dingwe ga di tshube. Zwelinzima, Moubana.

Metsi a tlile, ke a leboga. Fa pula e nele bana ba kwa Moubana le Seolong bao ba tsenang dikolo kwa Mabeskraal ga ba kgone go ya sekolong ka ntlha ya fa ditsela go ya Mabeskraal di sa tsamaege. Caroline, Stadium, Mabeskraal.

 

 

 

Comments