Legae la Dikgang

NEHAWU e kgala boikgogomoso jwa Lefapha la Pholo mo Bokone Bophirima.

180

Mokgatlo wa badiri wa NEHAWU o kaile mo pegelong fa o kgala boikgogomoso jo bo kwa godimo jwa Lefapha la Pholo mo Bokone Bophirima. Seno se latela fa morago ga gore Lefapha le kgale mokgatlo mo Bokone Bophirima le o latofatsa ka go emisa tsii ga ditirelo kwa ditheong tsa pholo mo Porofenseng.

Go ya ka NEHAWU, Lefapha le bone go le matshwanedi go bua le bona ka bobegakgang go na le go buisana le bona go rarabolola pharela eo e aparetseng Lefapha mo Porofenseng.

Go palelwa ga Lefapha go buisana le rona go oketsa mathata a ketapele mo Porofenseng. Go maleba go ela tlhoko gore NEHAWU fa e sale e ipeile kwa pele mo go tlhagiseng maemo a a masisi ao badiri ba ntseng ba pateletshega go dira mo go ona, le ka mokgwa o seno se amang bosula, neelano ya ditirelo ka fa tlase ga botsamaisi jwa Porofense.

NEHAWU e tsweletse go tlhalosa fa tirelo ya sechaba e sa bolo go aparelwa ke mathata ka ntlha ya manyofonyofo segolobogolo mo Lefapheng la Pholo.

Go inaya didiriswa tsa puso ke bapolotiki bao ba megagaru go lebisitse kwa go phutlhameng ga Lefapha la Pholo mo Porofenseng. Tlhogo ya Lefapha le malatswathipana-ka-ene mo pusong ya Porofense ba molato wa go dirisa maemo a bona go ikhumisa go akaretsa le go utswa ka setlamo sa boo-rra Gupta sa Mediosa.

Mokgatlo wa NEHAWU o sale o ngangabetse le go ikgatholosa tiro ba lela magareng ga tse dingwe, ka gore tlhogo ya Lefapha e lebogisiwe tiro le gore ditumalano tsa ditheo tsa pholo tseo di aparetsweng ke dipuopuo go akaretsa Mediosa le Buthelezi EMS di fedisiwe.

Ka 20 Mopitlwe 2018, NEHAWU gammogo le mokgatlo wa baoki wa Aforika Borwa [DENOSA] le basha ba Liga ya Makomonisi ya Aforika Borwa [YCLSA] ba ne ba bolotsa mogwanto go tlhagisa matsapa le manyofonyofo ao a aparetseng Lefapha la Pholo. Mogwanto ono o ne wa aparelwa ke dikhuduego fa bagwanti ba thulana le mapodisi mmogo le bao NEHAWU e ba tlhalosang e le “setlhopha sa borantwadumela”.

Ga go na matshosetsi ape ao a tlileng go re faposa mo tseleng eo re e tsamayang mme ga re kitla re belaela go bula dikgetse kgatlhanong le bao ba ikaeletseng go re ganela ka ditshwanelo tsa rona tsa go dira ditshupetso tseo di kwadileng mo molaotheong wa naga.

Mokgatlo o tlhalositse fa o ka se fetse go ngangabala go fitlhela puso ya Porofense le Lafapha la Pholo le sekegela dingongorego tsa ona tsebe.

Comments