Legae la Dikgang

Ga ba ipone molato bao ba latofadiwang ka go bolaya mosimane yo ba neng ba re o utswitse sonoblomo.

130

Bao ba latofadiwang ka go bolaya mosimane, Matlhomola Moshoeu kwa polaseng ya Rietvlei gaufi le Coligny, ba boleletse kgotlatshekelo kgolo ya Bokone Bophirima kwa Mahikeng gore ga ba ipone molato mo ditatofatsong tseo di ba lebaneng.

Babelaelwa Pieter Doorewaard le Phillip Schutte ba lebaganwe ke ditatofatso di le supa tsa polao; go betsa; go gapa ka dikgoka; go tshosetsa; go nna le dibetsa kwa ntle ga molao; go nna le sethunya kwa ntle ga molao mmogo le go supa ka sethunya. Ga jaana bobedi jono bo neetswe bail ya R5000.

Mathaka ano a tlhaloseditse kgotlatshekelo gore bona ga ba lobela Moshoeu dintsi ka go mo latlhela kwa ntle ga koloi e tsamaya. Ba re ba tshwere Moshoeu a utswa sonoblomo mo masimong a bona mme a ithaopa gore o tla pagama ka fa morago ga koloi ya bona fa ba mo isa kwa mapodising a Coligny. Ba tlhalositse fa mo tseleng, Moshoeu a ne a itatlha mo koloing mme a neela mowa. Ke teng foo ba ileng ba mo tlogela le batho ba bangwe ba le babedi fa ba tswelela go ya kwa mapodising go ya go bega tiragalo eno le go batla emelense. Kgabagare bao ba boneng tiragalo ka matlho ba tlhalositse gore Moshoeu o konopilwe go tswa mo koloing e tsamaya mme a tlhokafala mo tseleng fa a isiwa bookelong.

Yo mongwe wa bao ba neelaneng ka bopaki e leng Dr Ruweida Moorad, o tlhalositse fa dikgobalo tsa ga Moshoeu di nyalana le go wa kgotsa go tlola mo koloing eo e tsamayang, mme a tlhalosa fa go sena matshwao ao a supang gore Moshoeu o lekile go itshireletsa fa a wa.

Moswi o ne a na le dikgobalo di le 23. Leitlho la gagwe la moja le ne le rurugilwe, seno e ka tswe e le ka ntlha ya go betswa. O ne a sena dikgobalo mo matsogong, seo e leng sesupo sa gore ga a itshireletsa fa a wa; Moshoeu a ka tswa a ne a sa ipaakanyetsa go wa. Dikgobalo di supa gore seno e ne e le go wa go na le go tlola.

Go lebeletswe gore kgotlatshekelo e tlile go bitsa dipaki di le 21, go akaretsa le paki e le nngwe eo e tlhokometsweng ke sepodisi.

Leso la ga Moshoeu le ne la tlisa dikhuduego mo kgaolong ya Coligny mme mantlo le dikgwebo di ne tsa senngwa.

Ka nako ya phitlho ya Moshoeu, Moeteledipele wa Puso mo Bokone Bophirima, Supra Mahumapelo o ne a tlhalosa gore loso ga le a ama fela Porofense mme le amile naga ka bophara.

Tsheko e lebeletswe gore e tla tswelela go fitlha bokhutlong jwa Moranang.

Comments