Legae la Dikgang

Dintsho tsa dikotsi tsa tsela di ile kwa godimo mo Bokone Bophirima

188

Go ya ka lefapha la dipalangwa mo nageng, Porofense ya Bokone Bophirima e itemogetse palo e e kwa godimo ya dintsho mo dikotsing tsa tsela mo pakeng ya malatsi a boikhutso a a sa tswang go feta. Sedika sa Bojanala ke sengwe sa tseo di itemogetseng palo e e kwa godimo ya dintsho.

Pegelo e e rebotsweng ke ba lephata la tshedimosetso le tlhaeletsano la puso e supa fa dintsho mo porofenseng di tlhatlhogile ka 11% fa go tshwantshwanngwa le paka ya 2016/2017 ya malatsi a boikhutso.

Go ya ka pegelo e e rebotsweng, go tlhaloswa fa go ya godimo ga dintsho mo porofenseng e le ka ntlha ya “go tsepamisa ditirelo tsa go obamela molao mo ditseleng tse dikgolo mme go sa elwe tlhoko ditsela tseo di leng mo magaeng.”

Go ya ka pegelo, maikaelelo mo porofenseng ke go oketsa di-speed humps mo ditseleng e le go leka go fokotsa dintsho.

Comments