Legae la Dikgang

Ketapele e ncha ya ESKOM e itsisitswe

117

Puso e itsisitse sechaba ketapele e ncha ya setheo sa motlakase sa ESKOM, seno e le go natlafatsa boeteledipele kwa setheong. Pegelo eo e rebotsweng go tswa kwa kantoro ya Mookamedi wa naga e tlhalosa gore:

Setheo se ntse se lebagane le dikgwetlho di le mmalwa, go akaretsa go tlhaela ga matlotlo, kwelotlase ya kokoanyo ya matlotlo le go diragatsa bokoa ga ketapele, mme tseno di baya go ikemela le go tswelela pele ga setheo mo kotsing, ka jalo puso e tsere tshwetso ya bonako go natlafatsa boeteledipele. Seno ke kgato ya ntlha go busetsa botshepegi mo setheong, go tokofatsa seemo sa matlotlo le go tsosolosa tiragatso ya setlamo.

Ketapele e e itsisitsweng e eme jaana:

 • Jabu Mabuza jaaka Monnasetilo
 • Sifiso Dabengwa
 • Sindi Mabaso-Koyana
 • Mark Lamberti
 • Professor Tshepo Mongalo
 • Professor Malegapuru Makgoba
 • Busisiwe Mavuso
 • Nelisiwe Magubane
 • Dr Rod Crompton
 • George Sebulela
 • Dr Pulane Molokwane
 • Dr Banothile Makhubela
 • Jacky Molisane

Kgabagare Puso e atlanegisitse go tlhopiwa ga ga Phakamani Hadebe jaaka Mookamedi wa Kgotlatsamaiso wa namaotshwareletse.

Boeteledipele bo tshwanetse gore go ya pele bo tlhope Mookamedi wa Kgotlatsamaiso wa leruri le Mookamedi wa tsa Matlotlo mo sebakeng sa dikgwedi di le tharo. Boeteledipele bo laelwa gore bo ntshe balekgotla botlhe ba ESKOM bao ba lebaganeng le ditatofatso tsa manyofonyofo le ditiro dingwe tse di sokomaneng, go akaretsa Rre Matshela Koko Rre Anoj Singh.

Motlatsa Mookamedi Cyril Ramaphosa, yo gape e leng Monnasetilo wa komiti ya mafapha a a kopaneng mo kagosesheng ya ditheo tse di ikemetseng tsa puso o kaile gore:

Ga re belaele gore tsereganyo eno e tlile go tsosolosa seabe se se botlhokwa se ESKOM e nang le sona mo moruong. Re tsepame mo go samaganeng le tshenyo e e dirilweng mo setheong seno le go se busetsa mo tseleng ya tiragatso e e tswileng diatla ebile e tsepame.

Ditona tsa Matlotlo le Ditheo tsa Sechaba le Maatla di tlile go dirisana mmogo le Motlatsa Mookamedi go samagana le mathata mo ditheong tsa puso, go akaretsa mokgwa wa go thusa ka matlotlo le mathata a mangwe a a tlhagisitsweng ke komiti ya mafapha a a kopaneng.

Tsereganyo e e dirilweng e tla netefadiwa ke kgotla ya Bosechaba mo kopanong ya yona e e latelang.

Comments