Legae la Dikgang

“Ga re ise re ntshe dipapatso tsa diphatlatiro” Lefapha la Tshireletso.

153

Badirisi ba mafaratlhatlha a dikgokaganyo ba ntse ba tsweletse go abelana, le go rotloetsana go abelana le ba bangwe, dipapatso tsa ‘Military Skills Development System’ tseo go kwaiwang fa e le tsa diphatlatiro tseo di tlhageletseng kwa lefapheng la tshireletso.

Go latela seno, lefapha la tshireletso le tlhalositse mo pegelong fa papatso eo e fosagetse mme la tlhalosa gore jaaka lefapha, ga le ise le rebole dipapatso tebang le diphatlatiro le go thapa badiri ba basha ba lefapha ga jaana.

Dipapatso tebang le go thapa badiri mo ngwageng wa 2018 di tlile go phasaladiwa mo makwalodikgang a Latshipi, 21 Ferikgong 2018 mmogo le mo go Daily Sun ya Mosupologo, 22 Ferikgong 2018.

Lefapha le tsibositse baagi gore ga le rekise ditokomane tsa go thapiwa ebile ga le dirise ditheo dipe gore di le thapele badiri. Baagi ba rotloediwa go ikgolaganya le lefapha go bona tshedimosetso go ya pele ka go letsetsa Lieutenant Colonel Kenanao Lobelo mo (012) 339 5626 kgotsa Lieutenant Colonel Rudi Oesthuizen mo (012) 339 5440.

Comments