Legae la Dikgang

Ba tshwerwe ba bangwe bao ba gwebang ka diritibatsi kwa Porofenseng ya Kapa Bophirima

143

Mo ntweng ya bona kgatlhanong le kgwebo ya diritibatsi, ba tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa ba tlhalositse fa ba tshwere babelaelwa ba le babedi mo matsholong a farologaneng. Seno se diragetse maabane bosigo 08 Ferikgong 2018 kwa Porofenseng ya Kapa Bophirima.

Mo tiragalong ya ntlha mapodisi a ‘Operation Combat’ a ne a phuruphutsa ntlo nngwe kwa Flora Road, Steenberg mme ba tshwara mmelaelwa wa dingwaga di le 31. Mmelaelwa o ne a fitlhelwa ka dipilisi tsa Mandrax di le 9 451 tseo di fopholetswang go nna le boleng jwa R 567 000 fa di rekiswa mo mebileng.

Go tswa foo, phuruphutso e ne ya leba kwa Kirstenhof kwa ntlo nngwe mo Palm Tree Village e neng ya phuruphutswa. Seno se ne sa lebisa kwa go tshwarweng ga mmelaelwa wa dingwaga di le 33 yo o neng a fitlhelwa ka seritibatsi sa tik ya dikilograma di le 4 gammogo le dipilisi tsa Mandrax di le 32 000 tseo di fopholetswang go nna boleng jwa R 1 072 000 fa di rekiswa mo mebileng. Mmelaelwa o ne a fitlhelwa gape ka madi a seatleng a R 163 190 ao go dumelwang a bonwe go tswa mo kgwebong ka diritibatsi.

Mapodisi a kaile fa babelaelwa ba tlile go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ka molato wa go gweba ka diritibatsi. Lieutenant General KE Jula, e leng mokimisinare wa Porofense ya Kapa Bophirima, o tlotlomaditse mapodisi mme a kaya fa go tshwarwa ga babelaelwa go tlile go ama kgwebo ya diritibatsi kwa porofenseng eo.

Setshwantsho se rebotswe ke ba tirelo ya Sepodisi Sa Aforika Borwa kwa Porofenseng ya Kapa Bophirima.

Comments