Legae la Dikgang

Lefapha la thuto e potlana le rebola dipholo tsa mophato wa lesome le bobedi

138

Lefapha la thuto potlana mo nageng le rebola dipholo tsa mophato wa lesome le bobedi gompieno 4 Ferikgong 2018. Mokaedi kakaretso wa lefapha e leng Hubert Mweli o neelane ka tshekatsheko ya dipholo mme dintlhakgolo mo tshekatshekong ya gagwe ke gore:

 • Palogotlhe ya baithuti bao ba falotseng mophato wa lesome le bobedi fa e sale go tloga ka ngwaga wa 1970 e oketsegile ga lesome go tloga go 43000 ka 1970 go fitlha kwa godimo ga 400000 ka 2017
 • Palo ya dikolo tseo di itemogelang phalolo ya 100% e wetse tlase go le gonnye
 • Ke dikolo di le 9 tseo di itemogetseng phalolô ya 0% fa go tshwantshwanywa le di le 18 ka ngwaga wa 2016
 • Porofense ya KwaZulu Natal e bolaisitse diporofense tse dingwe dithole fa e itemogela palô e e kwa godimo ya baithuti ba ba falotseng ka tetlelelo ya go tsena kwa diunibesithing go dira makwalo a digrata tsa bachelor’s
 • Serutwa sa Sejatlhapi ke sona se baithuti ka bontsi ba neng ba se ikwadiseditse
 • Go nnile le kelotlase ya phalolo ya dirutwa tsa Accounting le Bolemi, mme maduo a dirutwa tsa kgwebo a tokafetse
 • Phalolo ya Sepedi e tsweletse go wela tlase
 • Ke baithuti ba le 629155 bao ba neng ba dira mophato ka nako e e feleletseng le ba le 173276 bao ba neng ba o dira ka nakwana
 • Baithuti ba ba nang le bogôlë ba le 2777 ba kwetse ditlhatlhobo mme mo go bona, ke ba le 906 ba ba falotseng ka lekwalo la go bona tetla ya go ikwadisetsa dithuto tsa gerata ya bachelor’s
 • Baithuti ba ba fetisitsweng mephato e mengwe (ba palwetse ke go falola mophato gabedi mme ba fetisediwa go mophato yo o latelang), ba kgonne go tlhagisa phalolo ka dinaledi di le 1801
 • Phalolo ka dinaledi di le 500 e itemogetswe mo baithuting bao ba amogelang madi a loago a puso.
Comments